İş kazası geçiren işçiye işveren tarafından yapılan para yardımından gelir vergisi kesilmez. 

İş kazası geçiren işçiye işveren tarafından yapılan para yardımından gelir vergisi kesilmez. 

İşyerinde meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi hastaneden iş göremezlik raporu aldığında, rapora istinaden uzun süre çalışamaz. Çalışmadığı süre boyunca yasal olarak SGK’dan iş göremezlik ödeneği alır. Ancak, SGK’nın ödediği iş göremezlik ödeneği işçinin almış olduğu ücretten daha azdır. Çünkü, SGK’ın iş göremezlik ödeneği maaşa göre ⅔ oranındadır. 

Bu durumda, işveren, işçisine aradaki ⅓ farkı ayrıca yardım olarak ödeyebilir. 

İşte iş kazası geçiren ve iş göremezlik ödeneği alan bu işçiye ödenen ⅓ yardımdan gelir vergisi kesilemez. 

Zira, Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesine göre, ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar Gelir Vergisi’nden müstesnadır. 

Yine, Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesine göre,  Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler Gelir Vergisi’nden müstesnadır. 

Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesine göre de “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez”

Bu hükümlere göre, iş kazası geçiren işçiye, hem işveren tarafından verilen yardım hem SGK tarafından verilen yardımlar Gelir Vergisi Kanunu ve 5510 sayılı Kanun kapsamında, gelir vergisinden istisna edilir. 

Ödenen bu yardımlar için işveren tarafından için Vergi Usul Kanununun 238. maddesi gereğince ücret bordrosu düzenlenmesi gerekir. 

Eğer iş kazası geçiren işçi, işveren tarafından yapılan para yardımından gelir vergisi kesilip kesilmediğini bilmiyorsa, işverenin düzenlemiş olduğu bu yardım bordrosunu temin edip kontrol edebilir. 

Bu nedenle, bu şekil ve nitelikte olan işçilere yapılan ödemeler ve yardımlardan kesilen gelir vergisi iadesini dava yoluyla geri alma imkanı bulunmaktadır.

Vergi Davaları
Vergi Davaları