Erken Emeklilik İçin 1 Günlük Hizmet Tespit Davası

(Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası)

İşe başlama tarihi, sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, belli bir yaşa gelme emeklilik şartlarındandır.

İşte gerçek başlangıç tarihinin mahkeme kararıyla tespit edilmesi, erken emekliliğe imkan sağlamaktadır.

1 Günlük Hizmet Tespit Davasının yasal dayanağını 5510 sayılı Kanunun geçici 7.maddesi yollamasıyla uygulanan mülga 506 sayılı Kanunun 79/10 ve 108. maddeleri oluşturmaktadır.

506 sayılı Kanunun 108. maddesine göre “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında nazara alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı, sigortalının, yürürlükten kaldırılmış 5417 ve 6900 sayılı Kanunlara veya bu Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihtir.”

Olağan olarak sigortalılık niteliği, 506 sayılı Kanunun 2. maddesine göre hizmet akdinin kurulması ve 6. madde gereğince çalışmaya başlaması ile edinilir.

Fiili çalışma saptanmadıkça, sadece hizmet akdine dayanılması halinde sigortalılık söz konusu olamaz.

Fiili veya gerçek çalışmayı ortaya koyacak belgeler, işe giriş bildirgesiyle birlikte 506 sayılı Yasa’nın 79. maddesinde belirtilen sigortalının gün sayısını, kazanç durumunu, çalışma tarihleriyle birlikte ortaya koyan aylık sigorta gün bilgileri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 17. maddesinde belirtilen 4 aylık prim bordroları gibi Kuruma verilmesi zorunlu belgelerdir.

Yöntemince düzenlenip süresi içerisinde Kuruma verilen işe giriş bildirgesi, kişinin işe alınmış olduğunu gösterirse de fiili çalışmanın varlığının ortaya konulması açısından tek başına yeterli kabul edilemez.

Sigortalılıktan söz edebilmek için, çalışmanın varlığı, Yargıtay uygulamasında 506 sayılı Yasanın 79/10. maddesine dayalı sigortalılığın tespiti davaları yönünden kabul edilen ilkelere uygun biçimde belirlenir.

Zira, sigortalılığın başlangıcına yönelik her dava, sigortalılığın tespiti istemini de içerir. Aksine düşünce, özellikle yaşlılık aylığının kabulü için öngörülen sigortalılık süresi yönünden çalışanlar ile çalışmayanlar arasında adaletsiz ve haksız bir durum yaratır.

Bu nedenle, işe giriş bildirgesinin verildiği ancak yasal diğer belgelerin bulunmadığı durumlarda çalışma olgusunu ortaya koyabilecek inandırıcı ve yeterli kanıtlar aranır, kamu düzenine dayalı bu tür davalarda Hakim, görevi gereği doğrudan soruşturmayı genişleterek sigortalılık koşullarının oluşup oluşmadığını belirler.

Her ne kadar, 6552 sayılı Kanunun 11.09.2014 günü yürürlüğe giren 64. maddesiyle 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7. maddesine eklenen 4. fıkrada, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, davanın Kuruma resen ihbar edileceği, ihbar üzerine davaya davalı yanında feri müdahil olarak katılan Kurumun, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabileceği belirtilmişse de, kanun koyucunun gerçekleştirdiği düzenlemede öngörülen 506 sayılı Kanunun 79/10. veya 5510 sayılı Kanunun 86/9. maddelerine dayalı hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti niteliğinde olmayıp, işverence yasal süresinde verilmekle zorunlu sigortalılık tescilinin dayanağını oluşturan bildirgede işe giriş günü olarak yazılı tarihin kabul edilmemesi yönündeki Kurum işleminin iptali ile anılan 1 günlük çalışma süresinin geçerliliğinin tespiti niteliğinde olduğundan ve özellikle bu tür uyuşmazlıklarda işverenin taraf olarak yer alması zorunluluğu da bulunmadığından, bu davalar işverene değil, doğrudan Sosyal Güvenlik Kurumu’na açılır.

Görevli mahkeme iş mahkemesi olmakla birlikte yetkili mahkeme Sosyal Güvenlik Kurumu’nun şubesinin bulunduğu yer veya Sosyal Güvenlik Kurumu merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde dava açılabilir. Buna ilişkin emsal Bölge İstinaf Mahkemesi kararı 

Ancak, dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi zorunludur. Yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya zımni reddedilmiş sayılması şarttır.

Bu nedenle, 5521 Sayılı Kanun’un 7/3 maddesine uygun bir şekilde, dava açılmadan önce davaya konu talep hakkında, Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat ve Kurum tarafından bu müracaata konu talebine reddine dair bir işlem zorunludur.

1 Günlük Hizmet Tespit Davası, Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası Dilekçe Örneği

…………..  NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİ’NE

DAVACI : ………………….(TCKN : ………………..)

VEKİLİ : Av. AHMET CAN

DAVALI : SOSYAL SİGORTALAR KURUMU

KONU : Müvekkilin sigortalılık başlangıç tarihinin 20.02.1988 olarak tespiti talebimizdir.

AÇIKLAMALAR           :

1-) Müvekkil ……. SGK işyeri sicil Numaralı  ……………..ünvanlı işyerinde 20.02.1988 tarihinde işe alınmıştır.

2-) Bu tarihte çalıştığına dair işveren ………..Ünvanlı işyeri  tarafından işe giriş bildirgesi davalı kuruma verilmiştir.

3-) Ancak, davalı kurum 20.02.1988  tarihne dair dönem bordrosunun bulunmadığı gerekçesiyle müvekkilin sigorta başlangıç tarihini 19.06.2002 olarak esas almaktadır.

4-) Müvekkilin söz konusu işyerinde çalıştığı, davalı kuruma verilen Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile sabittir. (Ek-1 SGK Sigortalı İşe İlk Giriş Bildirgesi).

Yine, ………… tarihli SGK Tescil ve Hizmet Dökümünde müvekkilin ilk işe giriş tarihi 20.02.1988 olarak zaten sigorta kayıtlarında görünmektedir. (Ek-2 SGK Tescil ve Hizmet Dökümü)

Bununla birlikte müvekkile davalı kurum tarafından verilen Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Sicil Kartı’nda Sigortalı işe İlk defa girdiği tarih bölümünde 20.02.1988 olarak yazmaktadır. (Ek-3 Sigorta Sicil Kartı)

Müvekkilin …………ünvanlı işyeride 20.02.1988 tarihinde çalıştığını, aynı tarihte birlikte çalıştığı iş arkadaşı ……………. ve ……………… alınacak beyanı ile de sabit hale gelecektir.

5-) Müvekkilin sigortalılık başlangıç tarihinin 20.02.1988 olarak tespiti için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 5510 Sayılı Sosyal Si̇gortalar Ve Genel Sağlik Si̇gortasi Kanunu, İş Kanunu Ve İlgili Mevzuat

HUKUKİ DELİLLER   :

1-) SGK İş Yeri Sigorta Dosyası,

2-) SGK Sigortalı İşe İlk Giriş Bildirgesi (Ek-1)

3-) SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (Ek-2)

4-) Sigorta Sicil Kartı (Ek-3)

5-) Tanık Beyanları

6-) Bilirkişi İncelemesi

7-) Kanuni Ve Takdiri Diğer Deliller

NETİCE VE TALEP    : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davamızın kabulü ile müvekkilin 20.02.1988 tarihinde ……….. SSK Sicil No’lu ………………….Ünvanlı işyerinde 1 gün süre ile çalışmış olduğundan  sigortalılık başlangıç tarihinin 20.02.1988 olarak tespitini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı kuruma yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımızla.

DAVACI VEKİLİ

AV. AHMET CAN

Ne zaman emekli olurum sorusunun cevabını bu linke tıklayarak bilgilerinizi girip kendiniz de hesaplayabilirsiniz. Bkz: https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/

Av.Ahmet Can 

İletişim Bilgilerimiz : 

Tel : 0 532 409 18 85 

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr 

Form : Üzerine Tıklayınız 

İletişime geçmek için 0 532 409 18 85 no’lu telefondan arayabilir, ahmetcan@ahmetcan.av.tr adresine mail gönderebilir ya da bu formu doldurarak telefon numaranızı bırakabilirsiniz. 

Hukuki gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize kaydolabilirsiniz