DAVA VE HUKUKİ YARDIM ÜCRETLERİ

Hukuki Yardımlar 

 • Büroda sözlü danışma 1.125,00 TL
 • Yazılı danışma 1.125,00 TL
 • İdari Mercilerde Vekillik 4.000,00 TL
 • İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme 825,00 TL
 • Cumhuriyet Savcılığı Şikayet Dilekçeleri 825,00 TL
 • Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler 825,00 TL
 • İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri 825,00 TL
 • Her türlü Sözleşme düzenlenmesi 8.000,00 TL
 • Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında) 9.000,00 TL
 • İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma 6.500,00 TL
 • Şirket Ana sözleşmesi, Tüzük, Vakıf senedi, Yönetmelik, Vasiyetname vb. Düzenlemeler 14.000,00 TL
 • Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık) 9.000,00 TL
 • Ana sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı 9.500,00 TL
 • Şirket Genel Kurul İşlemleri 10.500,00 TL
 • Şirket Pay Devri 7.000,00 TL
 • Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri 15.500,00 TL
 • Sayıştay Davaları 15.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 8.000,00 TL
 • Arabuluculukta Taraf Vekilliği 6.000,00 TL’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri 35.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

Davalar

 • Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 8.000,00 TL
 • Mirasçılık belgesinin alınması 4.000,00 TL
 • İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası 10.000,00 TL’den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekil edenin payına düşen miktarının %10’u
 • Mirasçılık belgesinin iptali Davası  8.500,00 TL
 • Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları 8.500,00 TL’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)
 • Delil tespit istemİ 5.500,00 TL
 • Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 8.250,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 4.250,00 TL
 • Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları 8.000,00 TL
 • Tenkis ve Mirasta iade Davası 12.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası 14.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Vasiyetnamenin iptali Davası 14.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası 10.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tapu iptali ve Tescili Davaları 14.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Şuf’a Davası 12.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Geçit Hakkı Davası 12.000,00 TL
 • Ecrimisil Davası 9.500,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları 10.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası, Kamulaştırmasız El Atma Davaları* 10.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası 9.000,00 TL
 • Tespit Davası 8.500,00 TL
 • Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava 12.000,00 TL
 • Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava 12.000,00 TL
 • Tenfiz ve Tanıma Davaları 11.000,00 TL
 • Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları 10.000,00 TL
 • Tüketici Mahkemeleri 9.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Tüketici Hakem Heyetleri 3.500,00 TL
 • Menfi tespit ve İstirdat Davaları 10.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • İstihkak Davaları 10.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • İcra Mahkemelerinin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd) 8.000,00 TL
 • İcra İflas Kanunundan doğan İptal Davaları 10.500,00 TL
 • İhalenin feshi davası Taşınmaz mal ihaleleri 12.000,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i
 • Değeri parayla ölçülebilen icra takipleri 8.000,00 TL ‘den az olmamak üzere takip konusu alacağın % 10’u
 • Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 8.500,00 TL
 • Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 8.000,00 TL
 • Değeri parayla ölçülebilen Davalar 9.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i
 • Değeri parayla ölçülemeyen Davalar 9.000,00 TL
 • İdare Mahkemesinde İptal Davası 12.000,00 TL
 • İdare Mahkemesinde Tam yargı Davası 12.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar 12.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i
 • 4483 sayılı Memurlar Ve Di̇ğer Kamu Görevli̇leri̇ni̇n Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan itirazlar 14.000,00 TL

Bu listede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.