Dava Konusu Taşınmazın Tapu Kaydında Bulunan Takyidatın Hükmedilen Bedele Yansıtılması Gerekir.

  Genel


YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/35357
K. 2019/13697
T. 4.7.2019
DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Davanın görev yönünden reddine ilişkin verilen ilk derece mahkemesinin kararına karşı davacı vekilinin istinaf başvurusu üzerine… Bölge Adliye Mahkemesi’nin 14. Hukuk Dairesince istinaf isteminin kabulüyle HMK’nun 353/1-b-3 maddesi uyarınca esas hakkında yeniden karar verilmesine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı kararının Yargıtay’ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçeyle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

İlk derece mahkemesince dava dilekçesinin görev yönünden reddine ilişkin verilen karara karşı, davacı vekilince yapılan istinaf başvurusunun… Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesince kabulüyle HMK’nun 353/1-b-3 maddesi uyarınca yeniden esas hakkında karar verilmiş olup; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre, ilk derece mahkemesince verilen karara karşı davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile… 22. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2015/530 E.-2016/410 K. sayılı kararının ortadan kaldırılarak, dava konusu taşınmazın paydaşları tarafından açılan davalarda verilen kabul kararlarının Yargıtay incelemesinden geçmek suretiyle kesinleştiği bu şekilde davalı belediyenin mahkeme kararı ile taşınmazda pay sahibi haline geldiği, paydaş dosyalarında açılan davalarda yapılan keşifler sırasında taşınmaza tabela da bulunduğu göz önüne alındığında fiili el atma olgusu gerçekleştiğinin kabulü ile…Mahallesi 15886 ada 2 parsel sayılı taşınmaza 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 11/1-g maddesi uyarınca emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesine, alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline dair HMK’nun 353/1-b-3 maddesi uyarınca yeniden esas hakkında karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

Dava konusu taşınmazın tapu kaydında bulunan takyidatın hükmedilen bedele yansıtılması gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasına, ayrı bir bent olarak, (Tapu kaydındaki takyidatın hükmedilen bedele yansıtılmasına) cümlesinin yazılmasına,

SONUÇ : Hükmün böylece HMK’nın 370/2 maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ONANMASINA, HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca kararın bir örneğinin… Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesine GÖNDERİLMESİNE, peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 04/07/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.