Dava Açıldıktan Sonra İşçinin Vefatı Nedeniyle Davanın Akıbeti • Can Hukuk Bürosu

Dava Açıldıktan Sonra İşçinin Vefatı Nedeniyle Davanın Akıbeti

Eki 25, 2019 Genel

İş Kazasından dava açıldıktan sonra davacı işçi vefat ederse ölümle vekaletname ilişkisi sona erer, ancak davaya mirasçılardan vekaletname alınarak ve mirasçılar davaya dahil edilerek karar verilir. 

YARGITAY 

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/20127

K. 2015/21189

T. 26.11.2015

DAVA : Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde çalışırken geçirmiş olduğu kazanın iş kazası olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, dava şartı yokluğundan reddine karar vermiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : Dava, iş kazası tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacının vefat etmiş olması nedeniyle davanın taraf teşkili noktasında dava şartlarından birinin olmadığı gerekçesiyle dava şartı yokluğunda davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacı vekili tarafından 10/03/2009 tarihinde işbu davanın açıldığı, davacı vekili tarafından müvekkilinin 28/02/2014 tarihinde vefat ettiğini ve aralarındaki vekalet ilişkisinin sona erdiği belirtilerek 22.09.2011 tarihli oturuma mazeret bildirerek katılmadığı anlaşılmaktadır.

Yargılama süresince tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip bulunmaları usul hukukunun temel ilkelerindendir ve dava şartıdır. Yargılama sırasında taraflardan birinin ölmesi halinde, ölen tarafın ehliyeti sona ereceğinden, sadece bu kişinin mirasçıları tarafından ( dava konusunun ölenin malvarlığına ilişkin olması ve dava sonunda verilecek hükmün olumlu veya olumsuz bir şekilde mirasçıların haklarını etkilemesi durumunda ) davaya devam edilebilir. Bu halde, ölen tarafın mirasını reddetmeyen mirasçılarının, davayı mecburî dava arkadaşı olarak hep birlikte takip etmeleri gerekir.

TMK.nun  28. maddesine göre, ölüm ile kişilik son bulur. Ölü bir kişi herhangi bir hakkın sujesi olamayacağına göre, onun açmış olduğu davaya devam edilemez. Bu şekilde yürütülen bir dava sonunda ölü kişi aleyhine hüküm kurulamaz. Borçlar Kanununun 397. maddesi hükmüne göre; aksi sözleşmeden ve işin mahiyetinden anlaşılmadıkça vekil edenin ölümü ile vekalet ilişkisi son bulur. Somut olayda; ölüm ile vekalet ilişkisi son bulduğu halde davacının mirasçılarından vekaletname alınmadan ve yöntemince davaya katılmaları sağlanmadan, davaya devam olunarak yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru değildir.

Yapılacak iş; mahkemece davacı C. Ş.’in mirasçılarına usulüne uygun olarak tebligat yapmak, mirası reddetmeyen mirasçıların mecburi dava arkadaşı olarak davada yer almalarını sağlamak ve mirasçılar davayı birlikte takip etmekten kaçınırlarsa miras şirketine kayyım tayin ettirmek, taraf sıfatı şartı sağlandıktan sonra yargılamaya devam ederek sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin, hatalı değerlendirme sonucu, yazılı şekilde hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davacı mirasçılarının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.