Category : Yurtdışı İşçilik Alacakları

4857 Sayılı İş Kanun’un iş güvencesine ilişkin hükümleri ile kapsama giren iş sözleşmeleri açısından işverenin fesih hakkı sınırlandırılmış, fesih serbestisi kaldırılmış ve süreli fesih hakkının doğumu Kanunda belirtilen “geçerli nedenlerin” varlığına bağlanmıştır. Öte yandan geçerli nedenlerin varlığını ispat yükü işverene yüklendiği gibi, geçerli nedenler gerçekleşmemişse işçinin işe iadesi veya iş güvencesi tazminatı (işe başlatmama tazminatı) ..

Read more

Yurt dışında çalışmaya gidecek işçilerin, yurt dışına götüren kişi ya da firmaların Yurtdışı Müteahhitlik Belgesinin olup olmadığını araştırmaları, sonradan ortaya çıkacak yurt dışı işçilik alacaklarının tahsili ve ödenmesi açısından önem taşımaktadır.  Zira, ülkemizi yurtdışında temsil edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere yurtdışında; inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve ..

Read more

Yurt dışında dolar ile çalışan işçinin hafta tatili ve fazla mesai alacaklarında, hafta tatili alacağının ve fazla mesai alacağının ilgili olduğu dönemdeki dolar kuru miktarı dikkate alınarak hesaplama yapılması ..

Read more

Yurt dışında çalışan işçi hangi gerekçe ile iş sözleşmesini feshetmişse, o fesih sebebiyle bağlıdır. Sonradan değiştiremez.  Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir.  Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır.  İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ..

Read more

Mevcut içtihatlar dışında yeni bir görüş benimsenecekse, öncelikle tarafların bu konuda bilgilendirmesi gerekir (ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, … 2003, s. 185 vd.). Yargıtay da Prof. Dr. Muhammet Özekes hocanın bu görüşüne uymuş ve yurt dışında çalıştırılan Türk Vatandaşı İşçilerin açtığı davalarda yabancı hukukun uygulanmasına ilişkin içtihadın, içtihat değişikliğinden sonraki davalara uygulanacağın, ..

Read more

İşe iade davasını kazanan işçiye, şirket içindeki pozisyonun kaldırılması ya da o pozisyonda başka işçi çalıştırılmasının sorumluluğu işçiye yüklenemez.    Bu nedenle işçiyi iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki işinde tekrar işe başlatmayıp, il dışı işyeri öneren işverenin işçiyi işe başlatmadığı kabul edilir.    Bu durumda işe iade kararında belirtilen tazminatları işveren ödemek zorundadır.    Yargıtay 9. ..

Read more

Yurt dışında çalışan işçinin alacaklarının ispatı için; 

işçinin  tanıkları dinlenmeli, 
yurt dışındaki işverene  ait işyerlerinde işçinin tanıklarla birlikte hangi ülkede hangi tarihlerde çalıştığı tespit edilmeli, 
çalışılan ülke bakımından işçinin çalışma saatleri tespit edilmeli, 
vardiyalı çalışma yapılıp yapılmadığı tespit edilmeli, 
 ara dinleme sürelerinin hangi saatler arasında olduğu tespit edilmeli, 
tatil günleri tespit edilmeli, 

bu tespitlerden sonra varsa alacaklar hesaplanma..

Read more

Yurt dışında çalışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hesabına yemek ve barınma bedeli dahil midir?    Kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü işçidedir.    Kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ..

Read more

Yurt dışında çıkan iç savaş nedeniyle işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı var mıdır?    İşyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı nedenin ortaya çıkması halinde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/lll. Maddesi uyarınca işverenin derhal fesih hakkı vardır.  Bu fesih şekline göre yurt dışında çalışan işçinin kıdem tazminatı ödenir.  Ancak, iç savaş sebebiyle ..

Read more