Category : Vergi Hukuku

01.01.2016 – 27.03.2018 Tarihleri Arasında #İkale Bedelinden Kesilen Vergi Yıllık % 22 #Tecil #Faiziyle birlikte Nasıl Geri Alınır?    “Örneğin, 2016 Ocak ayında #ikale anlaşması ile işten çıkarılan bir işçi vergi dairesine başvurduğunda sadece 20.000 TL gelir vergisi iadesi alabilecekken, dava yoluna başvurduğunda 20.000 TL + 16.800 TL tecil faizi = 36.800 TL vergi iadesi ..

Read more

İşçilere yardım vakfı İşlevi, tıpkı Sosyal Güvenlik Kurumu ( devredilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ) gibi emeklilik sandığı niteliğinde bulunan bu vakıflar dışında bulunan ve “munzam sandık-vakıf” olarak ifade de edilen yardımlaşma sandıklarından yararlananlara dava hakkı da anılan Medeni Kanun hükümleriyle tanınmıştır. Bu tür “munzam sandık-vakıf”lara ilişkin olarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun “Yardımlaşma ..

Read more

Yurtdışında çalışan işçi AGİ alabilir mi ?  İşçiye ücreti dışında ödenen asgari geçim indirimi kanun ile getirilmiş olup, bireyin veya ailenin asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır.    Bu nedenle işçinin aldığı maaşın yani ücretin eki değildir. Asgari geçim indirimi kanundan kaynaklanmaktadır.    Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesine göre ücretin ..

Read more

Yurtdışı şantiyesinde çalışmak üzere Türkiye’den gönderilen işçiye yapılan ücret ödemeleri üzerinden vergi kesilir mi?  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1. maddesinde; “Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” denilmiş, aynı Kanunun 3. maddesinde ise “Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de ..

Read more

Riskli yapı niteliği taşıyan taşınmazların yıkılarak 6306 Sayılı Kanun kapsamında yeniden inşası sonrasında oluşan bağımsız bölümlerin ilk satışı, kentsel dönüşüm uygulamasının 6306 Sayılı Kanun’un amacını gerçekleştirse, uygulama sonrasında inşa edilen konutların üçüncü kişilere ilk satış işlemleri vergi ve harçtan müs..

Read more

Yurt dışında çalışan işçinin Türkiye’den ödenen ücretinin vergilendirilmesi Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması olan bir ülkede çalışan ve yerleşim yeri Yurt dışı olup Türkiye’de daimi olarak kalabileceği bir meskeni bulunmayan işçiler yabancı ülke mukimi olarak kabul edilir. Bu durumda yabancı ülke  mukimi olduğu değerlendirilen işçiye yurt dışında olduğu bu dönemde yapılan ücret ödemesini vergilendirme hakkı, mukimliğinin ..

Read more

Tarafların mahkemede doğruyu söyleme ödevine aykırılık hâlinde beyanları mahkemece dikkate alınmaz ve değerlendirilmeye tabi tutulmaz.  Taraflar yargılamada kendi menfaatlerine uygun olarak neleri ileri sürüp sürmeyecekleri konusunda serbesttir. Ancak ileri sürdükleri hususların doğru olması, beyan ve açıklamalarının gerçeğe aykırı olmaması gerekir. Taraflardan aleyhlerine olan hususları da beyan etmeleri beklenemez. Ancak gerek kendilerine, gerek karşı tarafa ilişkin ..

Read more

Dürüstlük kuralına aykırı, hakkın kötüye kullanılması oluşturan davranışı tespit eden mahkeme, davacı ya da davalı tarafından ileri sürülmemiş olsa bile, re’sen bunu dikkate al..

Read more