Category : Sigorta Hukuku

Tüketici ile banka arasında düzenlenen konut kredisinden dolayı bankanın yaptığı kesintiler haksız şart olduğu tespit edildiğinde yapılan kesintilerin tüketiciye iadesi gerekir.    Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK) 19/1. maddesinde (6098 sayılı TBK m. 26) bir sözleşmenin içeriğinin, bu sözleşmenin taraflarınca kanunda öngörülen sınırlar içerisinde özgürce belirlenebileceği düzenlemesi yer almaktadır. Bu temel kuralın istisnası ise ..

Read more

İş kazasından kaynaklı tazminat davalarında zamanaşımı maluliyet/meslekte kazanma gücü kaybı oranının kesin şekilde belirlenmesinden sonra işlemeye başlar.

Zira, işçinin meslekte kazanma gücü kaybı oranının belirlenmesi iş kazasından dolayı talep ettiği maddi tazminatın sınırlarının belirlenmesi için gerekli olup, bu oranı bilmeden talep edebileceği maddi tazminatı bilmesi beklenemez.

Yurt dışında çalışan işçinin iş kazasından kaynaklı işverene karşı açacağı tazminat davalarında da bu esaslar geç..

Read more

0 km aracın aynı nitelikte yenisi ile değiştirilmesi Aracın modelinin eski olması, yasal seçimlik haklarından birini kullanan tüketicinin bu isteminin karşılanmamasına neden olarak gösterilemez. Diğer taraftan, infaz aşamasında hükme konu malın bulunamaması halinde, İİK m. 24’ün uygulanma olanağının varlığı da unutulmamalıdır. Tüketici onarım hakkını kullanmasına karşın, şartların oluşması halinde, diğer seçimlik haklarından birini de kullanabilir. ..

Read more

Banka Kredisi Hayat Sigortası Davaları Son zamanlarda covid-19 nedeniyle meydana gelen ölümlerde sıklıkla sigorta ettirenin mirasçıları ile sigorta şirketleri arasında ihtilaflar artmaktadır. Bu ihtilaflar ve çoğunlukla sigorta şirketlerinin ödememe yönündeki çekinceleri, covid-19 nedeniyle vefat eden sigorta ettirenin bildirilmeyen hastalıkları ile covid-19 kaynaklı ölüm arasında illiyet bağı olup olmadığı noktadır. Genel olarak bankalardan kredi kullanan tüketicilere, ..

Read more