Category : Mahkeme Kararı

4857 Sayılı İş Kanun’un iş güvencesine ilişkin hükümleri ile kapsama giren iş sözleşmeleri açısından işverenin fesih hakkı sınırlandırılmış, fesih serbestisi kaldırılmış ve süreli fesih hakkının doğumu Kanunda belirtilen “geçerli nedenlerin” varlığına bağlanmıştır. Öte yandan geçerli nedenlerin varlığını ispat yükü işverene yüklendiği gibi, geçerli nedenler gerçekleşmemişse işçinin işe iadesi veya iş güvencesi tazminatı (işe başlatmama tazminatı) ..

Read more

Performans Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi İçin Kriterler    İş Kanununa göre İşveren, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle geçerli olarak feshedebilir.    İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmıştır.    Bunlar;  ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma;  gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip ..

Read more

Yurt dışında dolar ile çalışan işçinin hafta tatili ve fazla mesai alacaklarında, hafta tatili alacağının ve fazla mesai alacağının ilgili olduğu dönemdeki dolar kuru miktarı dikkate alınarak hesaplama yapılması ..

Read more

İşe iade davasını kazanan işçiye, şirket içindeki pozisyonun kaldırılması ya da o pozisyonda başka işçi çalıştırılmasının sorumluluğu işçiye yüklenemez.    Bu nedenle işçiyi iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki işinde tekrar işe başlatmayıp, il dışı işyeri öneren işverenin işçiyi işe başlatmadığı kabul edilir.    Bu durumda işe iade kararında belirtilen tazminatları işveren ödemek zorundadır.    Yargıtay 9. ..

Read more

Tüketici ile banka arasında düzenlenen konut kredisinden dolayı bankanın yaptığı kesintiler haksız şart olduğu tespit edildiğinde yapılan kesintilerin tüketiciye iadesi gerekir.    Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK) 19/1. maddesinde (6098 sayılı TBK m. 26) bir sözleşmenin içeriğinin, bu sözleşmenin taraflarınca kanunda öngörülen sınırlar içerisinde özgürce belirlenebileceği düzenlemesi yer almaktadır. Bu temel kuralın istisnası ise ..

Read more

Yurt dışında çalışan işçinin alacaklarının ispatı için; 

işçinin  tanıkları dinlenmeli, 
yurt dışındaki işverene  ait işyerlerinde işçinin tanıklarla birlikte hangi ülkede hangi tarihlerde çalıştığı tespit edilmeli, 
çalışılan ülke bakımından işçinin çalışma saatleri tespit edilmeli, 
vardiyalı çalışma yapılıp yapılmadığı tespit edilmeli, 
 ara dinleme sürelerinin hangi saatler arasında olduğu tespit edilmeli, 
tatil günleri tespit edilmeli, 

bu tespitlerden sonra varsa alacaklar hesaplanma..

Read more

Yurt dışında çalışan işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hesabına yemek ve barınma bedeli dahil midir?    Kural olarak ücretin miktarı ve ekleri gibi konularda ispat yükü işçidedir.    Kıdem ve ihbar tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ..

Read more

Yurt dışında çıkan iç savaş nedeniyle işçinin kıdem ve ihbar tazminatı hakkı var mıdır?    İşyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı nedenin ortaya çıkması halinde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/lll. Maddesi uyarınca işverenin derhal fesih hakkı vardır.  Bu fesih şekline göre yurt dışında çalışan işçinin kıdem tazminatı ödenir.  Ancak, iç savaş sebebiyle ..

Read more