Gemi Adamı İşçilik Alacakları 

Gemi Adamı İşçilik Alacakları  Gemi adamları, denizlerde, göllerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde

Eşinden Boşandığı Halde Boşandığı Eşiyle Fiilen Birlikte Yaşayan Hak Sahiplerine Ödenen Gelir Ve Aylıkların Geri Alınması 

Sosyal güvenlik kanunları kapsamında ölüm aylığına hak kazanmak amacıyla eşinden boşananlar, hak sahibi sıfatını haksız yere elde etme amacıyla eşinden boşananlar, gerçek boşanma iradesi söz konusu olmaksızın muvazaalı olarak eşinden boşananlar bu kapsamdadır. Bu kişilerin, boşanma tarihi itibarıyla, her ne sebeple olursa olsun eylemli olarak birlikte yaşadıklarının saptanması durumunda gelirin-aylığın kesilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gelir veya aylık almakta olanlar ve bunların hak sahiplerinin kasıtlı ve kusurlu davranışlarından doğan fazla veya yersiz ödemeler ile Sosyal Güvenlik Kurumunun  hatalı işlemlerinden doğan fazla veya yersiz ödemeler

Sosyal Güvenlik Kurumunca gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında fazla veya yersiz olarak yapılan ödemeler, tespit edilmekte, tespit edilen fazla ve yersiz ödeme Borç Bildirim Belgesi ile tebliğ edilmekte, bir ay içinde ödenmesi talep edilmekte, ödenmediğinde takip yapılmakta ve tahsil edilmektedir. 

SGK’nın kesintiye konu muayene hizmetini vermediğine ilişkin bir iddiası bulunmadığına göre, verilen hizmetin bedeli olarak ödenen ücretin iadesini yersiz ödeme olarak isteyemez.

SGK, her ne kadar doktorun çalışma izin belgesinde yer almayan günlerde yapmış olduğu muayenelere ilişkin ücretlerin kesintisinin yapılması gerektiğini belirtmiş ise de, kesintiye konu muayene hizmetini vermediğine ilişkin bir iddiası bulunmadığına göre, verilen hizmetin bedeli olarak ödenen ücretin iadesini yersiz ödeme olarak isteyemez.

Akrabasının Kimliğini Kullanan Hastanın Hastaneyi Aldatması Nedeniyle SGK Yersiz Ödeme Ve Ceza Koşulunun İptali

Sosyal güvencesi bulunmadığı için kendi yerine bir akrabasının kimliğini kullanıp biyometrik kaydının yapılmasına sebebiyet vermiş bir hasta, kayıt yapıldığı sırada akrabasının yanında olduğu halde bu durumu kuruma hemen bildirmeyerek tedavi almasını sağladığı, tedavi hizmetlerinin hastane tarafından SGK’ya faturalandırılması sonucu, tedavi hizmetleri nedeniyle hastanenin kimlik tespiti yapmakta üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeyerek Kurumu zarara uğrattığını iddiasıyla yersiz ödeme kapsamında istenen fatura bedeline ilişkin davada, mahkeme, hastaların akraba olduğu, bilerek birbirlerinin kimliğini kullanmak suretiyle hastaneyi ve SGK’yı aldattığı, hastaların kimlik bilgileri ile uyumlu sonuç vermesi nedeniyle hastanenin sözleşme, SUT ve kanun maddelerine aykırı davranmadığına, cezai işleminin iptaline, hastanenin SGK’ya borçlu olmadığının tespitini karar vermiştir.