Category : Haberler

4857 Sayılı İş Kanun’un iş güvencesine ilişkin hükümleri ile kapsama giren iş sözleşmeleri açısından işverenin fesih hakkı sınırlandırılmış, fesih serbestisi kaldırılmış ve süreli fesih hakkının doğumu Kanunda belirtilen “geçerli nedenlerin” varlığına bağlanmıştır. Öte yandan geçerli nedenlerin varlığını ispat yükü işverene yüklendiği gibi, geçerli nedenler gerçekleşmemişse işçinin işe iadesi veya iş güvencesi tazminatı (işe başlatmama tazminatı) ..

Read more

Yargıtay Daireleri arasındaki iş bölümü  HUKUK DAİRELERİNİN GÖREVLERİ   BİRİNCİ HUKUK DAİRESİ   İhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku Temel Görev : Gayrimenkul Mülkiyeti – Tapu Sicili, Kadastro Hukuku   Taşınmaz mallara ilişkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal ve tescil istemli davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar, 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları ..

Read more

Yurt dışında çalışmaya gidecek işçilerin, yurt dışına götüren kişi ya da firmaların Yurtdışı Müteahhitlik Belgesinin olup olmadığını araştırmaları, sonradan ortaya çıkacak yurt dışı işçilik alacaklarının tahsili ve ödenmesi açısından önem taşımaktadır.  Zira, ülkemizi yurtdışında temsil edebilecek nitelikteki müteahhitlik firmalarının oluşmasını sağlamak ve çalışmalarını kolaylaştırmak üzere yurtdışında; inşaat, tesisat, montaj, mühendislik, proje, müşavirlik, işletme, bakım ve ..

Read more

Performans Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi İçin Kriterler    İş Kanununa göre İşveren, iş sözleşmesini işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle geçerli olarak feshedebilir.    İş Kanunu’nun gerekçesinde hangi hallerin işçinin yetersizliği nedeniyle geçerli fesih hakkı bahşedeceği örnek kabilinden sayılmıştır.    Bunlar;  ortalama olarak benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma;  gösterdiği niteliklerden beklenenden daha düşük performansa sahip ..

Read more

Kamulaştırmasız El Koymadan Kaynaklanan daimi irtifak hakkı tesisine ilişkin tazminat davası Bu davayı, taşınmazı üzerinden Enerji Nakil Hattı geçirilmek suretiyle idare tarafından fiilen işgal edilen malikler açabilir. Davanın yasal dayanağı Türk Medeni Kanunu 683. maddesi ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 11 ve 12. maddeleridir. Talep edilecek tazminat, dava konusu taşınmaza kamulaştırmasız el atma sebebiyle tazminattır. ..

Read more

Yurt dışında dolar ile çalışan işçinin hafta tatili ve fazla mesai alacaklarında, hafta tatili alacağının ve fazla mesai alacağının ilgili olduğu dönemdeki dolar kuru miktarı dikkate alınarak hesaplama yapılması ..

Read more

Yurt dışında çalışan işçi hangi gerekçe ile iş sözleşmesini feshetmişse, o fesih sebebiyle bağlıdır. Sonradan değiştiremez.  Çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta primi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir.  Bu durumda gerçek ücretin tespiti önem kazanır.  İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ..

Read more

Mevcut içtihatlar dışında yeni bir görüş benimsenecekse, öncelikle tarafların bu konuda bilgilendirmesi gerekir (ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, … 2003, s. 185 vd.). Yargıtay da Prof. Dr. Muhammet Özekes hocanın bu görüşüne uymuş ve yurt dışında çalıştırılan Türk Vatandaşı İşçilerin açtığı davalarda yabancı hukukun uygulanmasına ilişkin içtihadın, içtihat değişikliğinden sonraki davalara uygulanacağın, ..

Read more