Borçlunun Ödeme Şartını İhlali Beraat Kararı

T.C.                                         

ADANA                                                     

3.İCRA CEZA MAHKEMESİ                                         

 

GEREKÇELİ KARAR

DOSYA NO                        : 2017/707 Esas

KARAR NO                : 2018/447

Adana 13. İcra Dairesi    : 2017/1975

 

HAKİM                        : *****

KATİP                          : *****

MÜŞTEKİ                    : *****

VEKİLİ                        : *****

SANIK                          : *****

SUÇ                               : Borçlunun Ödeme Şartını İhlali

SUÇ TARİHİ                : 08/08/2017

KARAR TARİHİ         : 29/05/2018

Müşteki vekili mahkememize verdiği şikayet dilekçesi ile borçlu sanık hakkında icra takibi başlattıklarını, takibin kesinleştiğini bilahare sanığın ödeme taahhüdünde bulunduğunu, ancak sanığın taahhüdünü yerine getirilmediği ve borcun ödenmediğini bu nedenle cezalandırılmasını talep etmiş duruşmada şikayet dilekçesini aynen tekrar etmiştir.

Sanığa duruşma günü tebliğine rağmen duruşmaya katılmayarak yargılama gıyabında yapılmıştır.

İcra takip dosyası incelendiğinde: Alacaklı müşteki tarafından borçlu sanık hakkında icra takibi başlatıldığı, takibin kesinleştiği, borçlunun ödeme taahhüdünde bulunduğu anlaşılmıştır.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanlığının 06/12/2017 TARİH 2017/3636 ESAS 2017/10627 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere; 2004 Sayılı Kanun’un 340. maddesi gereğince taahhüdü ihlal suçunun oluşması için taahhüt tutanağında toplam borç miktarının, işleyen ve işleyecek faizin, vekalet ücreti, icra harç ve giderlerinin birlikte belirlenerek borçlunun taahhüdüne esas olan miktarın açıkça gösterilmesi gerektiği, 09/03/2017 tarihli taahhütnamede faiz miktarının ayrı ayrıhesaplanarak gösterilmediği ve tebliğat giderinin, tahsil harcı ve peşin harcın ayrı ayrı rakamsal olarak gösterilmemesi nedeniyle taahhütte belirsizlik bulunduğundan taahhüdün hukuken geçerli olmadığı,  atılı suçun kanuni unsurlarının oluşmadığı anlaşılmış bu nedenlesanığın unsurları oluşmayan müsnet suçtan beraatine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Yukarıda belirtildiği üzere:

1-Sanığın üzerine atılı Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından atılı suçtan sanığın BERAATİNE,

2-Müşteki tarafından yapılan yargılama giderinin kendi üzerinde bırakılmasına,

3-Artan gider avansının karar kesinleştiğinde talep etmesi halinde müştekiye iadesine,

Dair müşteki vekilinin yüzüne karşı, sanığın yokluğunda, kararın müşteki yönünden tefhim, sanık yönünden tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkememize bir dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Adana 4. İcra Ceza Mahkemesine İTİRAZ yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen anlatıldı.29/05/2018