Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) Kanun No: 213


Vergi Usul Kanunu (V.U.K.) Kanun No: 213


Giriş

Kanunun Şümulü Madde 1

Gümrük Ve Tekel Vergileri Madde 2

Vergi Kanunlarının Uygulanması Ve İspat Madde 3 


Birinci Kitap

Vergilendirme


Birinci Kısım

Genel Esaslar


Birinci Bölüm

Vergi Uygulanmasında Yetki

Vergi Dairesi Madde 4

Vergi Mahremiyeti  Madde 5 

Yasaklar  Madde 6 

İdarenin Yardımı Madde 7 


İkinci Bölüm

Vergi Sorumluluğu

Mükellef Ve Vergi Sorumlusu  Madde 8 

Vergi Ehliyeti Madde 9 

Kanuni Temsilcilerin Ödevi Madde 10 

Vergi Kesenlerin Sorumluluğu Madde 11 

Mirasçıların Sorumluluğu Madde 12 

Mücbir Sebepler  Madde 13


Üçüncü Bölüm

Süreler

Kanuni Ve İdari Süreler Madde 14

Mücbir Sebeplerle Gecikme Madde 15

Ölüm Halinde Sürenin Uzaması Madde 16 

Mühlet Verme Madde 17 

Sürelerin Hesaplanması Madde 18 


Dördüncü Bölüm

Vergi Alacağının Tayini

Vergiyi Doğuran Olay Madde 19

Tarh Madde 20 

Tebliğ Madde 21

Tahakkuk Madde 22 

Tahsil Madde 23 

Tahakkuku Tahsile Bağlı Vergiler Madde 24 


İkinci Kısım

Tarh Ve Tahakkuk Usulü


Birinci Bölüm

Beyannameye Dayanan Tarh

Tahakkuk Fişi Esasi Madde 25 

Tahakkuk Fişinin Muhteviyatı Madde 26 

Tahakkuk Fişinin Kesinliği Madde 27 

Madde 28 

Beyanname Verme Ve Ödeme Sürelerinde Yetki Mükerrer Madde 28


İkinci Bölüm

İkmalen, Re'sen Ve İdarece Tarh

İkmalen Vergi Tarhı Madde 29 

Re'sen Vergi Tarhı Madde 30 

Verginin İdarece Tarhı Mükerrer Madde 30 

Takdir Kararı Madde 31 

Takdir Kararlarının Tevdii Madde 32 

Re'sen Tarhta Mahsup Madde 33

İhbarname Esası  Madde 34 

İhbarnamenin Muhteviyatı Madde 35 


Üçüncü Bölüm

Tahrire Dayanan Tarh

Tahrire Göre Vergi Tarhı Madde 36 

Takdir İhbarnamesi Madde 37

İhbarnamenin Muhteviyatı Madde 38 

Tekalif Cetveli Madde 39 


Dördüncü Bölüm

Götürü Matrahların Tespiti Madde 40 

Götürü Matrahlara Karşı Dava Açma Madde 41 

Ortalama Kar Hadlerinin Tespiti Madde 42 

Ortalama Kar Hadlerinin Kesinleşmesi Ve İlani Madde 43 

Uygulama Süresi Madde 44 


Beşinci Bölüm

Zirai Kazanç Ölçüleri İle Emlak Vergisine Ait Bedel Ve Değerlerin Tespiti

Ölçüler Ve Tarifleri Madde 45 

1. Yıllık İstihsal Değeri

2.  Götürü Gider Emsali

3. Ortalama Randıman Miktarı

4. Ortalama İşçilik Tutarı 

5. Ortalama Maliyet Bedeli 

6. Ortalama Satış Fiyatı 

Zirai Kazanç Ölçülerinin Tespiti Madde 46 

Ziraat Birimleri Madde 47 

Tasdik Ve İlan  Madde 48 

Uygulama Süresi Madde 49 

Emlak Vergisine Ait Bedel Ve Değerlerin Tespiti, İlanı Ve Kesinleşmesi Mükerrer Madde 49


Üçüncü Kısım

Tahrir Usulü


Birinci Bölüm

Genel Esaslar

Tarif  Madde 50 

Madde 51 

Tadilat Madde 52 

Madde 53 

Madde 54 

Madde 55 

Madde 56 

Madde 57 

Madde 58 

Madde 59 

Madde 60 

Madde 61 

Madde 62 

Tadilatın Sebepleri Madde 63 

Arazinin Hal Ve Heyetinde Değişiklik Madde 64 

Mevzii Ve Ferdi Tadilat Madde 65 

Mevzii Tadilat Kararı Madde 66 

Ferdi Tadilat İsteği Madde 67 

Diğer Tadilatın Yapılması Madde 68 

İfraz Ve Birleştirme Madde 69 

Yüzölçümü Fazla Veya Noksan Tespit Edilen Arazi Madde 70 

Tadilat Neticelerinin Uygulanmasi Madde 71 


Dördüncü Kısım

Takdir, Zirai Kazançlar Ve Özel Komisyonları


Birinci Bölüm

Takdir Komisyonu

Kuruluş Madde 72 

Üyelerin Seçilmesi Madde 73 

Komisyonların Görevleri Madde 74 

Komisyonun Yetkileri  Madde 75 

Beyana Bağlılık Madde 76 


İkinci Bölüm

Tahrir Komisyonu

Görev Ve Kuruluş Madde 77 

Üyelerin Seçilmesi Madde 78 

Yetki Madde 79 

Üçüncü Bölüm

Tadilat Komisyonları

Görev Ve Kuruluş Madde 80 

Üyelerin Seçilmesi Madde 81 

Yetki Madde 82 


Dördüncü Bölüm

Zirai Kazançlar İl Ve Merkez Komisyonları Ile Özel Komisyonlar

Zirai Kazançlar İl Komisyonu Madde 83 

Üyelerin Seçilmesi Madde 84 

Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu Madde 85 

Komisyonların Yetkileri Madde 86

Özel Komisyonlar Mükerrer Madde 86 

Beşinci Bölüm

Müşterek Hükümler

Komisyonlara Seçilecek Üyelerde Aranacak Vasıflar Madde 87

Yemin Madde 88 

Nisap Madde 89 

Devam Madde 90 

Görev Süresi Madde 91

Ücretler Madde 92 


Beşinci Kısım

Tebliğler


Birinci Bölüm

Tebliğ Esasları Ve Muhataplar

Tebliğ Esasları Madde 93 

Tebliğ Yapılacak Kimseler Madde 94

Veli, Vasi Ve Kayyımlara Tebliğ Madde 95

Vasıtalı Tebliğ Madde 96 

Yabancı Memlekette Bulunanlara Tebliğ Madde 97 

Kamu İdare Ve Müesseselerine Tebliğ Madde 98 


İkinci Bölüm

Posta İle Tebliğ Usulü

Kapalı Zarf Esasi Madde 99 

Bilinen Adreslere Tebliğ Madde 100 

Bilinen Adresler Madde 101

Tebliğ Evrakının Teslimi Madde 102


Üçüncü Bölüm

İlan Yoluyla Tebliğ Usulü

Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller Madde 103

İlanın Şekli Madde 104

İlanın Muhteviyatı Madde 105 

İlanın Neticeleri Madde 106 


Dördüncü Bölüm

Tebliğlere Ait Türlü Hükümler

Memur Vasıtasıyla Tebliğ Madde 107

Elektronik Ortamda Tebliğ Madde 107/A

Hatalı Tebliğler Madde 108 

Tebliğ Yerine Geçen Muameleler Madde 109


Altıncı Kısım

Vergi Alacağının Kalkması


Birinci Bölüm

Ödeme

Verginin Ödeneceği Daire Madde 110 

Ödeme Zamani Madde 111 

Özel Ödeme Zamanlari Madde 112 


İkinci Bölüm

Zamanaşımı Ve Terkin

Zamanaşımının Mahiyeti Madde 113 

Zamanaşımı Süreleri Madde 114 

Verginin Terkini Madde 115 

Tahakkuktan Vazgeçme Mükerrer Madde 115 


Üçüncü Bölüm

Vergi Hatalarını Düzeltme Ve Reddiyat 

Vergi Hatası Madde 116 

Hesap Hataları Madde 117 

1. Matrah Hataları

2. Vergi Miktarında Hatalar

3. Verginin Mükerrer Olması

Vergilendirme Hataları Madde 118 

1. Mükellefin Şahsında Hata

2. Mükellefiyette Hata 

3. Mevzuda Hata 

4. Vergilendirme Veya Muafiyet Döneminde Hata 

Hataların Meydana Çıkarılması Madde 119 

Düzeltme Yetkisi Ve Reddiyat Madde 120

Re'sen Düzeltme Madde 121 

Düzeltme Talebi Madde 122 

Düzeltme Talebinin İncelenmesi Madde 123

Şikayet Yolu İle Müracaat Madde 124 

Düzeltme Şümulü Madde 125 

Düzeltmede Zamanaşımı Madde 126 


Yedinci Kısım

Yoklama Ve İnceleme

Birinci Bölüm

Yoklama

Maksat Ve Yetki Madde 127 

Yoklamaya Yetkililer Madde 128 

Hüviyet İbrazı Mecburiyeti Madde 129 

Yoklama Zamani Madde 130

Yoklama Fişi Madde 131 

Yoklama Neticelerinin Bildirilmesi Madde 132

Elektronik Yoklama Madde 132/A

Toplu Yoklama Madde 133


İkinci Bölüm

Vergi İncelemeleri

Maksat Madde 134 

İncelemeye Yetkililer Madde 135

Hüviyet İbrazı Madde 136 

İncelemeye Tabi Olanlar Madde 137 

İnceleme Zamani Madde 138 

İncelemenin Yapılacağı Yer Madde 139

İncelemede Uyulacak Esaslar Madde 140 

İnceleme Tutanaklari Madde 141 

Yeminli Mali Müşavirlik Ek Madde 


Üçüncü Bölüm

Arama

Arama Yapılabilecek Haller Madde 142 

Aramada Bulunan Defter Ve Vesikalar Madde 143

İncelemede Usul Madde 144

İncelemenin Bitmesi Madde 145 

Kayıtların Yeniden İşlenmesi Madde 146

Genel Hükümlerin Uygulanması Madde 147 


Dördüncü Bölüm

Bilgi Toplama

Bilgi Verme Madde 148 

Devamlı Bilgi Verme Madde 149

Ölüm Vakalarını Ve İntikalleri Bildirme Madde 150

Bilgi Vermekten İmtina Edememek Madde 151 

İstihbarat Arşivi Madde 152 

Uluslararası Anlaşmalar Gereğince Bilgi Değişimi Madde 152/A 


İkinci Kitap

Mükellefin Ödevleri

Birinci Kısım

Bildirmeler


Birinci Bölüm

İşe Başlama

İşe Başlamayi Bildirme Madde 153 

Teminat Uygulaması Madde 153/A

Tüccarlarda İşe Başlamanın Belirtileri Madde 154 

Serbest Meslek Erbabında İşe Başlamanın Belirtileri Madde 155

İş Yeri Madde 156 


İkinci Bölüm

Değişiklikler

Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi Madde 157

İş Değişikliklerinin Bildirilmesi Madde 158 

İşletmede Değişikliğin Bildirilmesi Madde 159


Üçüncü Bölüm

İşi Bırakma

İşi Bırakmanın Bildirilmesi Madde 160 

Mükellefiyet Kaydının Analiz Ve Değerlendirme Sonuçlarına Bağlı Olarak Terkini Madde 160/A

İşi Bırakmanın Tarifi Madde 161 

Tasfiye Ve İflas Madde 162 

Nakil Madde 163 

Ölüm Madde 164 


Dördüncü Bölüm

Bina Ve Arazi Değişiklikleri

Tahrirde Unutulan Bina Ve Arazi Madde 165

Yeni İnşaat Madde 166

Bina Ve Arazideki Değişikliklerin Bildirilmesi Madde 167 


Beşinci Bölüm

Bildirimlerde Süre Ve Şekil

Süre Madde 168 

1. Gerçek Kişilerde İşe Başlama Bildirimleri

2. Bina Ve Arazi Değişikliklerinde Bildirme 

Yazılı Bildirme Esası Madde 169 

Posta İle Gönderme Madde 170 

Kamu Kurum Ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Bildirim Madde 170/A


İkinci Kısım

Defter Tutma


Birinci Bölüm

Genel Esaslar

Maksat Madde 171

Defter Tutacaklar Madde 172 

İstisnalar Madde 173

Hesap Dönemi Madde 174 

Muhasebe Usulünü Seçmekte Serbestlik Madde 175 


İkinci Bölüm

Defter Tutma Bakımından Tüccarlar

Tüccar Sınıfları Madde 176

Birinci Sınıf Tüccarlar Madde 177 

İkinci Sınıf Tüccarlar Madde 178

Sınıf Değiştirme Madde 179 

Sınıf Değiştirme Madde 180 

İhtiyari Sınıf Değiştirme Madde 181


Üçüncü Bölüm

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma

Bilanço Esasında Tutulacak Defterler Madde 182 

Yevmiye Defteri Madde 183 

Defteri Kebir Madde 184 

Envanter Defteri Ve Bilanço Günü Madde 185 

Günlük Kasa Defteri Mükerrer Madde 185

Envanter Çıkarmak Madde 186 

Bina Ve Arazinin Envantere Alınması Madde 187 

Bilançonun Tanziminde Envanter Listeleri Madde 188 

Envanterde Amortisman Kayıtları Madde 189 

Büyük Mağazalarda Envanter Madde 190

Envantere Alınan Kıymetleri Değerleme Madde 191 

Bilanço Madde 192 


Dördüncü Bölüm

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutma

İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler Madde 193 

İşletme Hesabi Madde 194 

Günlük Perakende Satış Ve Hasılat Defteri Mükerrer Madde 194 

İşletme Hesabi Esasinda Envanter Madde 195 

İşletme Hesabı Hülasası Madde 196

Kambiyo Senetleri Defteri Mükerrer Madde 196 


Beşinci Bölüm

Sınai Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar

İmalat Defteri Madde 197 

Kombine İmalat Madde 198

Kombine İmalatta İmalat Defterler Madde 199 

Bitim İşleri Defteri Madde 200 

İstihsal Vergisi Defteri Madde 201

Basit İstihsal Vergisi Defteri Madde 202

Sınai Müesseselerde Kayit Serbestliği Madde 203 


Altıncı Bölüm

Diğer Müesseselerin Tutacakları Özel Kayıtlar 

Banka, Banker Ve Sigorta Şirketlerinin Gider Vergisine Ait Kayıtları Madde 204 

Damga Resmi Kayıtları Madde 205

Madde 206 

Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri Madde 207 

Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına Ait Kayitlar Madde 208 

Ambar Defteri Madde 209 


Yedinci Bölüm

Serbest Mesleklerde Defter Tutma

Serbest Meslek Kazanç Defteri Madde 210

Amortisman Kayıtları Madde 211

Özel Defterler Madde 212 


Sekizinci Bölüm

Zirai Kazançlarda Defter Tutma

Çiftçi İşletme Defteri Madde 213

Amortisman Kayıtları Madde 214


Dokuzuncu Bölüm

Kayıt Nizamı

Türkçe Tutma Ve Türk Parası Kullanma Zorunluluğu Madde 215 

Defterlerin Mürekkeple Yazılacağı Madde 216

Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi Madde 217 

Boş Satir Bırakılamayacağı, Sayfalarin Yok Edilemeyeceği Madde 218

Kayit Zamani Madde 219 


Onuncu Bölüm

Defterlerin Tasdiki

Tasdike Tabi Defterler Madde 220 

Tasdik Zamani Madde 221 

Tasdiki Yenileme Madde 222

Tasdik Makami Madde 223

Tasdik Şerhi Madde 224

Tasdik Şekli Madde 225

Defter Tasdikine Ait Bordrolar Madde 226

Elektronik Olarak Tutulan Defterlerde Tasdik Madde 226/A


Üçüncü Kısım

Vesikalar


Birinci Bölüm

Kayıtların Tevsiki

İspat Edici Kağıtlar Madde 227

Vergi Beyannamelerinin İmzalanmasi Ve Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporlari Mükerrer Madde 227

Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlar Madde 228


İkinci Bölüm

Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Vesikalar

Faturanin Tarifi Madde 229

Faturanın Şekli Madde 230

Faturanin Nizami Madde 231

Fatura Kullanma Mecburiyeti Madde 232 

Perakende Satiş Vesikalari Madde 233

Gider Pusulasi Madde 234

Müstahsil Makbuzu Madde 235 


Üçüncü Bölüm

Serbest Meslek Makbuzları

Makbuz Mecburiyeti Madde 236 

Makbuz Muhteviyati Madde 237

Serbest Meslek Makbuzları Seri Ve Sıra Numarası Dahilinde Teselsül Ettirilir.


Dördüncü Bölüm

Ücretlere Ait Kayıt Ve Vesikalar

Ücret Bordrosu Madde 238 

Bordro Yerine Geçen Vesikalar Madde 239 


Beşinci Bölüm

Diğer Evrak Ve Vesikalar

Taşima Ve Otel İşletmelerine Ait Belgeler Madde 240 

Muhabere Evraki Madde 241 

Mükerrer Madde 241

Diğer Vesikalar Madde 242 

Elektronik Ortamdaki Kayıtlar Ve Elektronik Cihazla Belge Düzenleme Mükerrer Madde 242 


Dördüncü Kısım

Ekim Ve Sayım Beyanı

Ekim Sayim Beyani Madde 243 

Ekim Ve Sayım İlmühaberi Madde 244 

Tahkik Ve İhbar Ödevi Madde 245

Ücret Ve Sorumluluk Madde 246 


Beşinci Kısım

Vergi Karnesi

Karne Mecburiyeti Madde 247 

Karne Alinmasi Madde 248

Hüviyet Tasdiki Madde 249

Doğruluk Sorumluluğu Madde 250

Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu Madde 251 

Karnelerin Şekli, Resim Ve Harçlardan Muaf Olduğu Madde 252

Defter Ve Vesikaları Muhafaza Madde 253

Defter Tutma Mecburiyetinde Olmayanların Muhafaza Ödevi Madde 254 Karnelerin Muhafazası Madde 255

Defter Ve Belgelerle Diğer Kayıtların İbraz Mecburiyeti Madde 256 

Diğer Ödevler Madde 257 

Yetki Mükerrer Madde 257 


Üçüncü Kitap

Değerleme


Birinci Kısım

İktisadi Kıymet Değerleri


Birinci Bölüm

Değerleme Esasları

Değerlemenin Tarifi Madde 258 

Değerleme Günü Madde 259 

Değerlemede Esas Madde 260 

Değerleme Ölçüleri Madde 261

Maliyet Bedeli Madde 262

Borsa Rayici Madde 263

Tasarruf Değeri Madde 264 

Mukayyet Değer Madde 265

İtibari Değer Madde 266

Rayiç Bedel Mükerrer Madde 266 

Emsal Bedeli Ve Emsal Ücreti Madde 267

Vergi Değeri Madde 268 

Alış Bedeli Madde 268/A 


İkinci Bölüm

İktisadi İşletmelere Dahil Kıymetleri Değerleme

Gayrimenkuller Madde 269 

Gayrimenkullerde Maliyet Bedeline Giren Giderler Madde 270 

İnşa Ve İmal Giderleri Madde 271

Gayrimenkullerde Veya Elektrik Üretim Ve Dağitim Varlıklarda Maliyet Bedelinin Artması Madde 272

Demirbaş Eşya Madde 273 

Emtia Madde 274

İmal Edilen Emtia Madde 275

Zirai Mahsuller Madde 276 

Hayvanlar Madde 277

Kıymeti Düşen Mallar Madde 278

Madde 278/A

Menkul Kiymetler Madde 279 

Yabancı Paralar Madde 280 

Yurtdışından Getirilerek Sermaye Olarak Konulan Yabancı Paralar Madde 280/A

Alacaklar Madde 281

İlk Tesis Ve Taazzuv Giderleri Ve Peştemallıklar Madde 282

Aktif Geçici Hesap Kıymetleri Madde 283 

Kasa Mevcudu Madde 284 

Borçlar Madde 285

Tahviller Madde 286 

Pasif Geçici Hesap Kıymetleri Madde 287

Karşiliklar Madde 288

Özel Haller Madde 289

Serbest Meslek Erbabinin Tesisleri Madde 290 

Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme Mükerrer Madde 290


Üçüncü Bölüm

Servetleri Değerleme

Esaslar Madde 291 

Ticari Sermaye Madde 292 

Menkul Mallar Ve Gemiler Madde 293 

Esham, Tahvilat Ve Yabancı Paralar Madde 294 

Alacak Ve Borçlar Madde 295 

Haklar Madde 296

Bina Ve Arazi Madde 297

Yetki Madde 298 

Enflasyon Düzeltmesi, Yeniden Değerleme Oranı Ve Yeniden Değerleme Mükerrer Madde 298


İkinci Kısım

Vergi Değerleri


Birinci Bölüm

Gayri Safi  İratların Tespiti

Tahmin Esasi Madde 299 

Gayri Safi  İrat Madde 300 

Yıllık İrat Madde 301 

Rayiç Madde 302

Giderler Madde 303

Döşemesiz Tahmin Madde 304 

Mütemmimat Madde 305 

İfraz Ve Şüyu Madde 306 

İrat Ve Kıymet Münasebeti Madde 307 


İkinci Bölüm

Arazi Kıymetlerinin Tespiti

Tahmin Esasi Madde 308 

Arazi Kıymeti Madde 309 

Kıymet Rayiçleri Madde 310 

Kıymet-Kira Münasebeti Madde 311 

Arazide Kira Madde 312


Üçüncü Kısım

Amortismanlar


Birinci Bölüm

Mevcutlarda Amortisman

Amortisman Mevzuu Madde 313 

Arazide Amortisman Madde 314 

Normal Amortisman Madde 315

Azalan Bakiyeler Usulüyle Amortisman Mükerrer Madde 315

Madenlerde Amortisman Madde 316

Fevkalade Amortisman Madde 317

Amortisman Nispetlerinin İtibar Tarihi Madde 318 

Amortisman Uygulama Süresi 

A) Nispet Bakimindan Madde 319 

B) Süre Bakımından Madde 320 

C) Amortisman Usulü Seçme Bakimindan Mükerrer Madde 320 

Amortisman Hesapları Madde 321


İkinci Bölüm

Alacaklarda Ve Sermayede Amortisman

Değersiz Alacaklar Madde 322 

Şüpheli Alacaklar Madde 323

Vazgeçilen Alacaklar Madde 324 

Sermayenin İtfasi Madde 325 

Girişim Sermayesi Fonu Madde 325/A

İlk Tesis Ve Taazzuv Giderlerinin Ve Peştemallıkların İtfası Madde 326 

Özel Maliyet Bedellerinin İtfası Madde 327


Üçüncü Bölüm

Özel Haller

Amortismana Tabi Mallarin Satilmasi Madde 328 

Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı Madde 329 

Emtia Sigorta Tazminatı Madde 330


Dördüncü Kitap

Ceza Hükümleri


Birinci Kısım

Genel Esaslar

Cezalar Madde 331 

Küçüklerin Ve Kısıtlıların Ceza Muhatabı Olmadığı Haller Madde 332 Tüzel Kişilerin Sorumluluğu Madde 333 

Damga Vergisi Ve Damga Resminde Sorumluluk Madde 334

Tek Fiil Ve Çeşitli Suç İşlenmesi 

A) Muhtelif Vergi Ziyaına Sebebiyet Verilmesi Madde 335 

B) Muhtelif Cezayı İstilzam Etmesi Madde 336 

Fiil Ayrılığı Madde 337 

İştirak Madde 338 

Tekerrür Madde 339

Suçlarda Birleşme Madde 340 

Vergi Ziyai Madde 341 

Veraset Ve İntikal Vergisinde Ek Süre Madde 342 

En Az Ceza Haddi Madde 343


İkinci Kısım

Vergi Cezaları


Birinci Bölüm

Vergi Ziyai Cezası

Vergi Ziyai Cezası Madde 344 

Kaçakçılıkta Ceza Madde 345

Teşvik Madde 346 

Yardim Madde 347 

Ağır Kusurun Tarifi Mükerrer Madde 347 

Kusurun Tarifi Madde 348 

Ağır Kusurda Ceza Madde 349

Kusurda Ceza Mükerrer Madde 349

Tahrire Dayanan Vergiler İle Kanuni Süresi Geçtikten Sonra Kendiliğinden Verilen Beyannameler İçin Kusur Cezası Madde 350 


İkinci Bölüm

Usulsüzlük

Usulsüzlüğün Tarifi Madde 351

Usulsüzlük Dereceleri Ve Cezaları Madde 352 

(I)'inci Derece Usulsüzlükler

(II). Derece Usulsüzlükler

Özel Usulsüzlükler Ve Cezaları

A) Fatura Ve Benzeri Evrak Verilmemesi Ve Alınmaması İle Diğer Şekil Ve Usul Hükümlerine Uyulmaması Madde 353

B) Veraset Ve İntikal Vergisinde Madde 354 

İşyeri Kapatma Cezası Mükerrer Madde 354 

C) Damga Vergisinde Madde 355.

Bilgi Vermekten Çekinenler İle 107/A, Mükerrer 242, 256, 257, Mükerrer 257. Madde Ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A Maddesi Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Mükerrer Madde 355

Madde 356 


Dördüncü Bölüm

Ceza Mahkemelerince Yargılanacak Suçlar Ve Cezaları

Hileli Vergi Suçu Madde 357 

Kaçakçılığa Teşebbüs Suçunun Tarifi Madde 358 


Üçüncü Bölüm

Suçlar Ve Cezaları 

Kacakcilik Suclari Ve Cezaları Madde 359

Cezadan İndirim Madde 360 

Bilgi Vermekten Çekinenler İle 257. Madde Hükmüne Uymayanlar Madde 361 

Vergi Mahremiyetinin İhlali Madde 362

Mükelleflerin Özel İşlerini Yapan Memurlar Madde 363


Üçüncü Kısım

Vergi Cezasının Kesilmesi, Ödenmesi Ve Kalkması


Birinci Bölüm

Ceza Kesme

Cezayı Gerektiren Olayın Tespiti Madde 364 

Ceza Kesme Yetkisi Madde 365 

Ceza İhbarnamesi Madde 366

Bazı Kaçakçılık Suçlarının Cezalandırılmasında Usul Madde 367


İkinci Bölüm

Cezaların Ödenmesi Ve Kalkması

Vergi Cezalarının Ödenme Zamanı Madde 368 

Yanılma Ve Görüş Değişikliği Madde 369

İzaha Davet Madde 370 

Pişmanlık Ve Islah Madde 371

Ölüm Madde 372 

Mücbir Sebepler Madde 373 

Ceza Kesmede Zamanaşımı Madde 374 

Vergi Cezalarında Yapılan Hatalar Madde 375.

Vergi Ziyaı, Usulsüzlük Ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme Madde 376 


Üçüncü Bölüm

Uzlaşma

Uzlaşmanın Konusu, Kapsamı, Komisyonlar Ve Şekli Ek Madde 1 

Uzlaşmanın Şümulü Ek Madde 2 

Uzlaşma Komisyonları Ek Madde 3

Uzlaşma Talebi Ek Madde 4

Uzlaşma Talebinin Tetkiki Ek Madde 5 

Uzlaşma Komisyonu Muamelelerinin Kesinliği Ek Madde 6 

Uzlaşma Ve Vergi Mahkemesinde Dava Açma Ek Madde 7 

Ödeme Ek Madde 8

Uzlaşma Ve Cezalarda İndirme Ek Madde 9

Tüzük Ek Madde 10 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Ek Madde 11 

Ücretlilere Vergi İadesinde Uzlaşma Ek Madde 12

Ek Madde 13 


Dördüncü Bölüm

Karşılıklı Anlaşma Usulü

Karşılıklı Anlaşma Usulüne Başvuru Ek Madde 14

Karşılıklı Anlaşma Usulü Ve Dava Açma Ek Madde 15

Karşılıklı Anlaşma Usulü Başvurusunun Neticelendirilmesi Ek Madde 16

Başvuru Öncesi Açılan Davalar Ve Uzlaşma Talebi Ek Madde 17 

Diğer Hususlar Ek Madde 18 


Beşinci Kitap

Vergi Davaları

Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar Madde 377 

Dava Konusu  Madde 378 

Mükerrer Madde 378 

Kanun Yolundan Vazgeçme Madde 379 

Madde 380

Mükelleflerin İzahat Talebi Madde 413

Son Hükümler

Özel Kanunlardaki Hükümlerin Sakli Olduğu Madde 414

Yetki Mükerrer Madde 414 

Kaldırılan Hükümler Madde 415 

Vergi İdaresini Geliştirme Fonu Mükerrer Madde 415

Götürü Matrahlar Geçici Madde 1 

İlk Tatbik Yilinda Komisyonların Teşkili Ve Ödevleri  Geçici Madde 2 

Geçici Madde 3 

Geçici Madde 4 

Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Değerlenmesi  Geçici Madde 5

Ceza Hükümlerinin Şümulü Geçici Madde 6 

Ceza İndiriminden Faydalanacak Olanlar Geçici Madde 7 

Kazanç Sayılmayacak Farklar Geçici Madde 8 

Bu Kanunun Belediye Vergi Ve Resimlerine Uygulanacağı Tarih Geçici Madde 9 

Müdevver Mahsullerin Değerlemesi Geçici Madde 10 

Geçici Madde 11 

Geçici Madde 12

Geçici Madde 13

Geçici Madde 14

Geçici Madde 15

Geçici Madde 16

Geçici Madde 17

Geçici Madde 18

Geçici Madde 19

Geçici Madde 20

Geçici Madde 21

Geçici Madde 22

Geçici Madde 23 

Geçici Madde 24

Geçici Madde 25

Geçici Madde 26

Geçici Madde 27

Geçici Madde 28

Fazla Veya Yersiz Tahsilatta Faiz Ödemesi Geçici Madde 29

Geçici Madde 30

Geçici Madde 31

Geçici Madde 32

Geçici Madde 33

Geçici Madde 34

Geçici Madde 1

Geçici Madde 1 

Yürürlük Madde 416 

Yürütmeye Memur Olanlar Madde 417 

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel