Belediyelerde İşçi Kıyımı, Toplu İşten Çıkarma ve İşçilerin Hakları

Her seçim döneminden sonra belediye başkanlarının değişmesiyle toplu işten çıkarmalar gündeme gelmekte, emeğiyle çalışan belediye işçileri işten çıkarılmaktadırlar. 

Öncelikle her ne kadar yapılan sözleşme fesihleri iş kanununa uygun olduğu, işletmesel karar ve ekonomik gerekçelere dayandırıldığı iddia edilse de, bunun böyle olmadığı, yapılan feshin siyasi amaçla yapıldığı çoğu kez apaçık ortaya çıkmaktadır. 

Bu sebeple, böylesi bir fesihle karşı karşıya kalan belediye işçisinin şu hakları olduğu unutulmamalıdır. 

a- İşe iade davası açmak

b- Kıdem ve ihbar tazminatı davası açmak 

Her iki yolda da öncelikle dava şartı zorunlu arabulucuya başvurmak gerekmektedir. 

a-İşe iade davası açmak istenirse, işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurması, arabuluculuk görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandığı takdirde 15 gün içinde iş mahkemesinde işe iade davası açması gerekir. 

Bu davada feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işveren Belediye’ye aittir. 

Belediyece, geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için Belediyeye başvuruda bulunmak zorundadır. Belediye de bu başvuruyu tebliğ aldığı tarihten itibaren işçiyi bir ay içinde eski işine başlatmak zorundadır. Mahkeme feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. 

İşçiyi başvurusu üzerine Belediye bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. 

Örnek bir mahkeme kararı şöyledir: 

“SONUÇ : Davanın KABULÜ ile,

1-) Davalı işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının İŞE İADESİNE,

2-) Davacının yasal süresi içerisinde başvurmasına rağmen işverenin süresi içerisinde davacıyı

işe başlatmaması halinde tazminat miktarının, fesih sebebi ve davacının çalışma süresi dikkate alınarak takdiren 4 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine,

3-) Davacının işe iadesi için işverene yasal süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının davalıdan alınıp davacıya verilmesi gerektiğinin tespitine,”

Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. 

İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. 

b- İşçi, işe iade davası açmak istemezse doğrudan kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi için önce arabulucuya başvurması, arabuluculuk görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandığı takdirde iş mahkemesinde işe iade davası açması gerekir. 

Mahkeme, çalışılan süre ve alınan son maaşı tespit ederek, yapılan feshin haksız ve geçersiz olduğunu tespit ederek kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine karar verecektir. 

Av. Ahmet Can

Mail: ahmetcan@ahmetcan.av.tr

İletişim Sayfamız: