Yazar: Ahmet Can

Bilgi Ve Belge Sunmayan İşverene Dava Açmış Olan Şahitlerin İfadelerine İtibar Edilmelidir.

İstinaf Mahkemesi Yurtdışı İşçilik Alacakları Davaları Şahit Beyanları İçin Önemli Bir Karar Verdi: Bilgi Ve Belge Sunmayan İşverene Dava Açmış Olan Şahitlerin İfadelerine İtibar Edilmelidir. Yeni GelişmeAnkara BAM, 7. HD., E. 2017/3183 K. 2018/983 T. 17.4.2018 (İstinaf Mahkemesi) kararında “Kural olarak husumetli tanık anlatımına göre davacı talebinin kabulüne karar verilemeyeceği

Yurtdışında çalışan işçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli sebeplerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemeleri avans niteliğinde sayılmalıdır.

Özet: Yurtdışında çalışan işçinin iş sözleşmesi feshedilmediği halde çeşitli sebeplerle kıdem tazminatı adı altında yapılan ödemeleri avans niteliğinde sayılmalıdır. Karar: Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/43019 E. , 2020/8565 K.BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: … 8. Hukuk DairesiDAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle,

İşçinin işveren şirketler tarafından yurt dışı işyerine çalıştırılmak üzere gönderildiği, yurt dışı işyerinde işverenin organik bağ içinde olduğu ve o yer mevzuatına göre kurulan şirket tarafından çalıştırıldığı anlaşıldığında, işçinin işçilik hak ve alacağından işveren şirket sorumludur.

İşçinin işveren şirketler tarafından yurt dışı işyerine çalıştırılmak üzere gönderildiği, yurt dışı işyerinde işverenin organik bağ içinde olduğu ve o yer mevzuatına göre kurulan şirket tarafından çalıştırıldığı anlaşıldığında, işçinin işçilik hak ve alacağından işveren şirket sorumludur. Türk vatandaşı olan işçinin kamu düzeni de dikkate alınarak yurt dışına gönderilmesinde gönderen kişi

Yurt Dışı Proje Bitimi

Yurt dışında çalışan işçinin proje bitimi nedeniyle iş sözleşmesinin feshinde kıdem ve ihbar tazminatı hakkı  Özet: Proje bitimi iş akdinin haklı nedenlerle feshedildiğini göstermez. 4857 sayılı yasanın 25/2 maddesinde iş akdinin hangi durumlarda haklı olarak feshedilebileceği açıkça düzenlenmiştir. Proje bitimi bu sebeplerden biri değildir. Bu durumda, yurt dışında çalışan işçinin

Dolar üzerinden kıdem tazminatı hesaplama-Av. Ahmet Can-WhatsApp: 0 532 409 18 85

Dolar üzerinden kıdem tazminatı hesaplama Özet: Kıdem tazminatında tavanı kamu düzenini ilgilendirmekte ise de, kıdem tazminatının Türk Parasıyla ödenmesi gerektiği yönünde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. O halde yabancı para üzerinden ücret alan işçiler yönünden talep olması halinde kıdem tazminatının yabancı para cinsinden hesaplanmasına yasal bir engel yoktur. Fesih tarihi itibarıyla

Düzeltme-şikayete Konu Olabilecek Hususlar Sadece “Vergi, Resim Ve Harç”lar Olarak Düzenlenmiş Olup, “Ve Benzeri Mali Yükümlülükler” Düzeltme-şikayete Konu Yapılamaz.

Düzeltme-şikayete konu olabilecek hususların sadece “vergi, resim ve harç” olarak düzenlenmiş olup, “ve benzeri mali yükümlülükler” Düzeltme-şikayete alınmadığından, iadesi istenen yeni yapı ve tadilat inşaat ücretlerinin “vergi ve benzeri mali yükümlülük” olması nedeniyle düzeltme-şikayet kapsamında değerlendirilemez