ATAMA-AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ

  Haberler, Mahkeme Kararı

97.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası yayımlandı. Dava açacak doktorların aşağıdaki kararı incelemeleri faydalarına olacaktır.

Atama-Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği Mazeretiyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Bölge İdare Mahkemesi Kararı

Özet: Davacının eşinin çalıştığı kurumun başka bir yerde teşkilatının bulunmaması nedeniyle, davacının eş durumu atama talebinin, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin ikinci ve üçüncü cümlesi kapsamında ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak değerlendirilmesi gerekirken, talebin ilgili kurumla koordinasyon sağlanmadan ve bu konuda bir değerlendirme yapılmadan reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

T.C.
ERZURUM
BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İDARİ DAVA DAİRESİ
Y.D. İtiraz No : 2017/………..

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA

VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): XXXXXXX

VEKİLİ : Av. Ahmet CAN

Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad. N:1 Günep Panorama B1005 B/Blok K:10 D:5 Seyhan /ADANA

KARŞITARAF (DAVALI): Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu / ANKARA

VEKİLİ: Huk. Müş. …………………. (Aynı Adreste)

İSTEMİNÖZETİ: ………….. Devlet Hastanesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan davacının, 72. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Durumu Kurası için 28/11/2016 tarihli ön başvuru formu ile yaptığı eş durumu mazereti nedeniyle …………… İli’ne atanma başvurusunun Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20. maddesi uyarınca reddine ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Van 3. İdare Mahkemesi’nce verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair 04/08/2017 gün ve E:2017/…………. sayılı kararın; eşinin Gaziantep Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştığı, eşinin kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanı olmadığı, işleme dayanak alınan yönetmelik maddesinin yürütmesinin Danıştayca durdurulduğu, işlemin Anayasa ve AİHS’ye aykırı olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması isteminin kabulüne karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren Erzurum  Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nce işin gereği görüşüldü:

Dava, ……….. Devlet Hastanesi’nde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olarak görev yapan davacının, 72. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Durumu Kurası için 28/11/2016 tarihli ön başvuru formu ile yaptığı eş durumu mazereti nedeniyle Gaziantep İli’ne atanma başvurusunun Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20. maddesi uyarınca reddine ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında sayılan, Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarını düzenleyen 72’nci maddesinin 2’nci fıkrasında da, Anayasanın sözü geçen maddesine uygun olarak “Yeniden ve yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74’üncü ve 76’ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.” hükmüne yer verilmiş; yine aynı maddede yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görevin bulunmaması ve ilgilinin de isteği halinde, memura eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere (belirtilen şartlarda) izin verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “tanımlar” başlıklı 4. maddesinin (m) bendinde, “Stratejik personel: Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personel” tanımına yer verilmiş, 18. maddesinde aile birliği mazereti mazerete dayalı atanma nedenleri arasında sayılmış, 20. maddesinde aile birliği mazereti nedeniyle yapılacak atamalarda uygulanacak yöntem, ilke ve ölçütlere yer verilmiş, 20. maddenin ikinci fıkrasında ise; eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması hali düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde;

“a) Varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.

  1. b) Eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır.
  2. c) Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır. Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Eşinin görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkanının olmaması halinde talebi değerlendirilir.

ç) Eşi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır.” hükmüne yer verilmiş, 5. Fıkrasında eşi kamu görevlisi olmayanların hangi şartlarda atanabileceği düzenlenmiş, 6. fıkrasında ise, (Değişik madde: 30/09/2016-29843 S.R.G.) “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesiile beşinci fıkrası uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinin yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay 16. Dairesi’nin 30/09/2015 tarih ve E:2015/17376 sayılı kararı ile ” … Dava konusu Yönetmeliğin 20 maddesinde Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliğinin hangi durumlar altında gerçekleşeceği düzenlenmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasının (ç) bendinde ise, sağlık bakanlığı personeli olan birinin eşi eğer Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan bir üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapıyorsa ilgili personelin eşinin yanına atanmasının önü açılmıştır. Bu düzenleme ile yükseköğretimde görev yapan öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları kapsam dışında tutulmuştur.

Yukarıda yer verilen Anayasal ve yasal düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu düzenleme ile eşitlik ilkesinin ve aile bütünlüğünün korunmasının ihmal edildiği, aynı zamandaöğretim üyesi dışındaki öğretim elemanlarının kapsam dışı tutularak eksik düzenleme yapıldığı gerekçeleriyle dava konusu Yönetmeliğin 20. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendinde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, anılan karara karşı yapılan itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 20.01.2016 tarih ve İtiraz No:2015/1419 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 20. maddesinin 6. fıkrasında yer alan “… ile beşinci fıkrası …” ibaresinin yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Danıştay 2. Dairesi’nin 27/02/2017 tarih ve E:2016/14817 sayılı kararı ile bahsi geçen ibarenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş, anılan karara karşı yapılan itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 28.06.2017 tarih ve İtiraz No:2017/661 sayılı kararı ile “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 01/09/2016 günlü, 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik (m) bendinde; “Stratejik personel”, “Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personel” olarak tanımlanmış olup,”Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği” başlıklı 20. maddesinin aynı Yönetmelik ile değişik beşinci fıkrasında; “Kamu görevlisi olmayan eşinin, atanma talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır. Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır.”, yine aynı Yönetmelik ile değişik altıncı fıkrasında ise; “Stratejik personelin yer değiştirme taleplerinde bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin birinci cümlesi ile beşinci fıkrası uygulanmaz.” düzenlemelerine yer verilmiş, bu suretle; davalı idare personelinin kamu görevlisi olmayan eşlerine bağlı olarak aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliği konusunda Genel Yönetmelike verilen ayrışık düzenleme yapma yetkisi kullanmıştır.

Stratejik personelin eş durumu nedeniyle atanma taleplerinde, dava konusu Yönetmeliğin kapsamında bulunan stratejik personel dışındaki diğer personele uygulanan yukarıda yer verilen kuralların uygulanmayacağının öngörülmesine ilişkin dava konusu düzenlemenin; Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının (m) bendinde yer alan “stratejik personel” kavramının ortaya çıkarılış amacı olan, kısıtlı sağlık personeli kapasitesi içerisinde sağlık hizmetlerinin etkin bir planlama sistemi uygulanarak tüm vatandaşlara eşit bir şekilde sunulmasının sağlanması amacının gerçekleştirilmesine hizmet etmekte olması ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte yer alan ayrışık düzenleme yapma yetkisi de göz önüne alındığında, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka uygun bir düzenleme niteliğinde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.” gerekçesiyle dava konusu Yönetmeliğin 20. maddesinin 6. fıkrasında yer alan ” … ile beşinci fıkrası … ” ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin kısmının kaldırılmasına, anılan kısım yönünden yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının …………. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yaptığı, eşinin Gaziantep Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştığı, 72. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret Durumu Kurası için 28/11/2016 tarihli ön başvuru formu ile yaptığı eş durumu mazereti nedeniyle Gaziantep İli’ne atanma başvurusunun reddedilerek 72. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ile görev yapmakta olduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda metnine yer verilen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin ilk cümlesinin stratejik personel için uygulanamayacağı, ikinci ve üçüncü cümlesinin ise herhangi bir istisna öngörülmeden tüm personel açısından uygulanması gerektiği açıktır.

Bakılan davada, …………… Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev yapan davacının, eşinin Gaziantep Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak görevine devam ettiği görülmektedir.

Bu durumda, davacının eşinin çalıştığı kurumun başka bir yerde teşkilatının bulunmaması nedeniyle, davacının eş durumu atama talebinin, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinin ikinci ve üçüncü cümlesi kapsamında ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak değerlendirilmesi gerekirken, talebin ilgili kurumla koordinasyon sağlanmadan ve bu konuda bir değerlendirme yapılmadan reddedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Öte yandan dava konusu işlem nedeniyle davacının aile birliği bozulduğundan, davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğacağı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulüne, Van 3. İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair 04/08/2017 gün ve E:2017/………….. sayılı kararınını kaldırılmasına, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından teminat aranmaksızın davaya konu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, bu kararın kesin olduğunun taraflara tebliğine, dosyanın Van 3. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Av.Arb.Ahmet Can 

İletişim Bilgilerimiz

WhatsApp : 0 532 409 18 85 

Mail : ahmetcan@ahmetcan.av.tr 

Web : www.ahmetcan.av.tr