Alt İşveren Taşeron Muvazaa

  Genel

Muvazzalı alt işverenlik ilişkisinde taraflar, aslında bir alt işveren ilişkisine girmeyi değil, alt işveren işçilerine karşı “asıl işverenin” işveren sıfatını devam ettirmesi amaçlanmaktadırlar.

İş Kanunu, Alt İşverenlik Yönetmeliği, doktrin ve yargısal içtihatlarda;

1 ) Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından çalıştırılarak haklarının kısıtlanması,
2 ) Daha önce asıl işverene ait işyerinde çalıştırılan kişi ile alt işveren ilişkisi kurulması,
3 ) Asıl işin bir bölümünün işletme ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında bölünmesi,
4 ) Alt işverenlerin değişmesine rağmen işçilerin çalışmaya devam etmeleri,
5 ) Asıl işverenin işçiyi işe alma ve işten çıkarmada yetkili olması,
6 ) Alt işveren işçileri üzerindeki yönetim hakkının asıl işveren tarafından kullanılması,
7 ) Alt işveren işçilerinin asıl işverenle yapılan sözleşmede belirtilen işler dışında çalıştırılması,
8 ) Araç ve gereçlerin tamamının asıl işveren tarafından sağlanması,
9 ) İşin toplu iş sözleşmesi yapılması esnasında alt işverene verilmiş olması,

hallerinde, alt işverenlik sözleşmesinin muvazzalı olduğu kabul edilmektedir.

Avukat Ahmet Can
Can Hukuk Bürosu

LEAVE A COMMENT