Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat Davası

  Genel

T.C.

İSTANBUL

7. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2014/1069 Esas

KARAR NO : 2018/143

DAVA : Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat)

DAVA TARİHİ : 21/11/2013

KARAR TARİHİ : 27/02/2018

Mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; 20/03/2012 tarihinde … Karayolunun 49.km’sinde, … plakalı araç ile … Plakalı aracın çarpışması sonucu ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini kazada … plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve davacıların destekçisi oğlu olan …’ın vefat ettiğini, kazada … Plakalı aracın “Şeride Tecavüz suçu” işleyerek %100 kusurlu bulunduğunu ve aracın … sayılı trafik sigortası ile sigortalı bulunduğunu, kazada vefat eden …’ın gıda mühendisi olarak aylık ortalama 3.800,00 TL kazancının bulunduğunu, ölümü nedeni ile müvekkillerinin müteveffanın desteğinden yoksun kaldığını belirterek, davacılar anne …, baba … ve kız kardeş … için belirlenecek maddi tazminat tutarlarının fazlaya ilişkinin hakları saklı kalmak kaydıyla her biri için ayrı ayrı 1.000,00 TL olmak üzere toplam 3.000,00 TL’nin davalı sigorta şirketinden teminat limiti kapsamı ile sınırlı olmak üzere tahsilini, alacak kalemlerine sigorta şirketine başvuruyu takip eden 8 iş gününden itibaren yasal faiz işletilmesini, yargılama giderlerini ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; … acente nolu … sayılı trafik sigortası ile … plakalı aracın sigortalı olduğunu, sigorta limitinin 225.000,00-TL ile sınırlı olduğunu, sorumluluklarının poliçe limitleri ile sınırlı olduğunu, kusur durumunun tespit edilmesi gerektiğini, davacıların kendilerine tazminat nedeni ile müracaatlarının olmadığını, adli tıptan kusur raporunun alınması gerektiğini, davacıların diğer davalı … ‘İn kullandığı araçta hatır yolcusu konumunda olduklarını, dolayısıyla belirlenen tazminattan bir indirim yapılması gerektiğini, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Taraflarca gösterilen deliller toplanmış, … soruşturma sayılı dosyası, SGK kayıtları, trafik kayıtları, … Sigorta kayıtları celpedilmiş, davacılardan … ‘ın yargılama sırasında vefat etmiş olması nedeni ile veraset ilamı alınarak mirasçılar davaya dahil edilmiş, yargılamaya devam edilmiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatının varlığı ve miktarı yönünden bilirkişi incelemesi yaptırılmış ve rapor alınmıştır.

Bilirkişi heyeti dosyaya sunduğu 20/10/2015 tarihli raporda ” … plakalı araç sürücüsü … ‘ün % 100 kusurlu olduğu, ambulans sürücüsünün kusurlu bulunmadığı, Baba … ‘ın desteğinden faydalanma tazminatı 27.295,59-TL olduğu, … mirasçılarının tazminat tutarları ile toplamda 39.313,68-TL tazminat hesaplandığı, poliçe teminat limitleri dahilinde kaldığı, sigortacının yasal faiz ile sorumlu olacağı, 08/11/2013 tarihi itibariyle temerrüde düştüğü ” görüşü bildirilmiştir.

Taraf vekillerinin itirazlarının değerlendirilmesi ve aktüerya hesabının yapılabilmesi için yeni bir bilirkişiden rapor alınmış, dosyaya sunulan 14/11/2016 tarihli raporda ” trafik kazası sonucu vefat eden … ‘ın geride kalan hak sahiplerinden baba … ‘ın 98.588,00-TL ve anne … ‘ın 30.691,63-TL nihai ve gerçek zararının bulunduğu ” görüşü bildirilmiştir.

Davacılar vekili 14/02/2017 tarihli ıslah dilekçesi ile talep miktarlarını arttırmış, harç tamamlanarak dilekçe davalıya tebliğ edilmiştir.

Tüm dosya ve deliller birlikte değerlendirildiğinde, 20/03/2012 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacıların murisi olan ve ambulansta bulunan … ‘ın kusurunun bulunmadığı, davalı sigorta şirketine sigortalı araç sürücüsü … ‘ün % 100 kusurlu olduğu, … ‘ın kaza tarihinde yetişkin ve öğrenci olup bakım ve iaşe giderlerinden velisi olarak anne ve babasının sorumlu olması nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edemeyeceği, davacı olarak talep ettiği destekten yoksun kalma tazminatının reddine karar vermek gerektiği, anne … ve baba … yönünden desteklerini kaybettiklerinden 14/11/2016 tarihli bilirkişi raporunda ayrıntısıyla hesaplandığı şekilde ve murisin aldığı maaşta gözetildiğinden bu raporun hükme esas alınarak destekten yoksun kalma tazminatlarına hükmedilmesi gerektiği, … ‘ın 17/02/2015 tarihinde vefat etmesi nedeniyle veraset ilamındaki paylar esas alınarak tazminatın paylaştırıldığı, davalı sigorta şirketinin … sigortacısı olarak sorumlu olduğu, tazminat miktarlarının poliçe teminat limiti dahilinde bulunduğu, başvurunun ulaştığı tarihten 8 iş günü sonrasında davalı sigorta temerrüde düşeceğinden 12/11/2013 tarihinin temerrüt tarihi olduğu, yasal faiz talep edildiği anlaşılmakla davacı … ve davacı … mirasçılarının davalarının kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A) Davacılardan … tarafından açılan davanın REDDİNE,

B) Davacılardan … yararına davacı olarak 98.588-TL ve ayrıca mirasçı davacı olarak 7.740,41-TL olmak üzere toplam : 106.328,41-TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihi olan 12/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinden poliçe teminat limitleri dahilinde tahsiline,

C) Dahili mirasçı davacılar … yararına 11.610,64-TL ve … yararına 11.610,61-TL destekten yoksun kalma tazminatının temerrüt tarihi olan 12/11/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı sigorta şirketinden poliçe teminat limitleri dahilinde tahsiline,

1-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince hesaplanan 8.849,54 TL maktu karar harcının peşin ve ıslah ile alınan 456,55 TL harçtan mahsubu ile artan 8.392,99 TL harcın talep halinde ve karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince Davacı … yönünden hesap olunan 11.256,27 TL, Davacı … yönünden hesap olunan 2.180,00 TL, Davacı … yönünden hesap olunan 2.180,00 TL nispi vekalet ücretinin davalıdan alınarak bu davacılara verilmesine,

5-Davacı tarafından yapılan toplam 2.775,05 TL’nin ( 24,30 TL BVH, 4,10 TL VH, 24,30 TL Peşin Harç, 432,25 TL Islah Harcı, 290,00 TL tebliğler, 2.000,00 TL bilirkişi ücreti) yargılama giderinin davalıdan alınarak davacılara verilmesine,

6-Taraflarca yatırılan ve artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,

Dair, taraf vekillerinin yüzüne karşı gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 27/02/2018

Katip

Hakim