Ay: Kasım 2019

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davanın Temeli Haksız Fiile Dayandığı İçin 2942 Sayılı Yasaya 5999 Sayılı Yasa İle Eklenen Geçici 6. Madde Uyarınca 09.10.1956 Tarihinden Sonraki El Atmalarda Herhangi Bir Zamanaşımı Sözkonusu Değildir.

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davanın Temeli Haksız Fiile Dayandığı İçin 2942 Sayılı Yasaya 5999 Sayılı Yasa İle Eklenen Geçici 6. Madde Uyarınca 09.10.1956 Tarihinden Sonraki El Atmalarda Herhangi Bir Zamanaşımı Sözkonusu Değildir.

Değerlendirme Dava Tarihine Göre Yapıldığından, Hükmedilen Bedelin Tamamına Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesi Gerekir. Islah Edilen Bölüme Islah Tarihinden Faize Hükmedilmesi Doğru Değildir.

Değerlendirme Dava Tarihine Göre Yapıldığından, Hükmedilen Bedelin Tamamına Dava Tarihinden Faiz Yürütülmesi Gerekir. Islah Edilen Bölüme Islah Tarihinden Faize Hükmedilmesi Doğru Değildir.

Dava Konusu Taşınmaza Fiilen Hangi Tarihte (Ay, Gün Ve Yıl Olarak) El Atıldığı Taraflardan Sorularak, El Atma Tarihine Ilişkin Tüm Belgeler (Yer Teslim Tutanağı, Geçici Ve Kesin Kabul Tutanakları Vs) Getirtilip, El Atma Tarihinin 04.11.1983 Tarihinden Önce Olduğunun Tespiti Halinde, Maktu Harç Ve Vekalet, Sonra Olduğunun Belirlenmesi Halinde Ise Nisbi Harç Ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekir.

Dava Konusu Taşınmaza Fiilen Hangi Tarihte (Ay, Gün Ve Yıl Olarak) El Atıldığı Taraflardan Sorularak, El Atma Tarihine Ilişkin Tüm Belgeler (Yer Teslim Tutanağı, Geçici Ve Kesin Kabul Tutanakları Vs) Getirtilip, El Atma Tarihinin 04.11.1983 Tarihinden Önce Olduğunun Tespiti Halinde, Maktu Harç Ve Vekalet, Sonra Olduğunun Belirlenmesi Halinde Ise Nisbi Harç Ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekir.

İmar Planlarında Kamu Hizmetleri Fonksiyonuna Tahsis Edilen Taşınmaz Üzerinde Uzun Süredir Devam Eden İmar Yasağı Nedeniyle Oluşan Mağduriyetin Giderilmesi

Taşınmazın imar planında belirtilen amaca uygun olarak kullanılması için ilgili Belediyesince
kamulaştırma programına alınarak ivedilikle kamulaştırılması; taşınmazın kamulaştırma bedelinin,
güncel rayiç bedel gözetilerek mümkünse uzlaşma yoluyla belirlenmesi ve kamulaştırma bedelinin makul
sürede ödenmesini teminen yeni bir işlem tesis edilmesi gerekir.

Kamulaştırma Davalarında İrtifak Bedelinin Belirlenmesi Yöntemi

İrtifak bedeli belirlenmesi için, taşınmazın irtifak hakkı kurulmasından önceki tüm değerinin tesbit edilmesi ve bundan sonra enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın tamamında meydana gelecek değer düşüklüğü oranının belirlenmesi ve bu oranla taşınmazın tüm değerinin çarpılması sonucu irtifak hakkı karşılığının hesaplanması gerekir.

Kamulaştırılan Taşınmaz Arazi ise Taşınmazın Değeri Gelir Metoduna Tespit Edilir

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİE. 2019/725K. 2019/13615T. 4.7.2019DAVA : Taraflar arasındaki 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu pilon yeri ile irtifak hakkı karşılığının tespiti davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 06/11/2018 gün ve