Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davanın Temeli Haksız Fiile Dayandığı İçin 2942 Sayılı Yasaya 5999 Sayılı Yasa İle Eklenen Geçici 6. Madde Uyarınca 09.10.1956 Tarihinden Sonraki El Atmalarda Herhangi Bir Zamanaşımı Sözkonusu Değildir.

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davanın Temeli Haksız Fiile Dayandığı İçin 2942 Sayılı Yasaya 5999 Sayılı Yasa İle Eklenen Geçici 6. Madde Uyarınca 09.10.1956 Tarihinden Sonraki El Atmalarda Herhangi Bir Zamanaşımı Sözkonusu Değildir.

Dava Konusu Taşınmaza Fiilen Hangi Tarihte (Ay, Gün Ve Yıl Olarak) El Atıldığı Taraflardan Sorularak, El Atma Tarihine Ilişkin Tüm Belgeler (Yer Teslim Tutanağı, Geçici Ve Kesin Kabul Tutanakları Vs) Getirtilip, El Atma Tarihinin 04.11.1983 Tarihinden Önce Olduğunun Tespiti Halinde, Maktu Harç Ve Vekalet, Sonra Olduğunun Belirlenmesi Halinde Ise Nisbi Harç Ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekir.

Dava Konusu Taşınmaza Fiilen Hangi Tarihte (Ay, Gün Ve Yıl Olarak) El Atıldığı Taraflardan Sorularak, El Atma Tarihine Ilişkin Tüm Belgeler (Yer Teslim Tutanağı, Geçici Ve Kesin Kabul Tutanakları Vs) Getirtilip, El Atma Tarihinin 04.11.1983 Tarihinden Önce Olduğunun Tespiti Halinde, Maktu Harç Ve Vekalet, Sonra Olduğunun Belirlenmesi Halinde Ise Nisbi Harç Ve Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerekir.

İmar Planlarında Kamu Hizmetleri Fonksiyonuna Tahsis Edilen Taşınmaz Üzerinde Uzun Süredir Devam Eden İmar Yasağı Nedeniyle Oluşan Mağduriyetin Giderilmesi

Taşınmazın imar planında belirtilen amaca uygun olarak kullanılması için ilgili Belediyesince
kamulaştırma programına alınarak ivedilikle kamulaştırılması; taşınmazın kamulaştırma bedelinin,
güncel rayiç bedel gözetilerek mümkünse uzlaşma yoluyla belirlenmesi ve kamulaştırma bedelinin makul
sürede ödenmesini teminen yeni bir işlem tesis edilmesi gerekir.