Gün: 20 Kasım 2018

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE İŞTEN AYRILMASINDA GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ UYGULAMASI ÖRNEK VAKALARI

Özel Sektörde Çalışan İşçilerin İkale Sözleşmesi İle İşten Ayrılmasında Gelir Vergisi Kesintisi Uygulaması Örnek Vakaları A-) 27.03.2018 Tarihinde Önce Yapılan Kesintilere İlişkin Uygulama Çalışma hayatında işçiye işten ayrılma, emekli olma, dava açılmaması vs.nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi, ikale sözleşmesi gibi adlar altında iş kaybı tazminatı, iş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı,

SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ

Serbest Bölgelerde Çalışan İşçilerden Kesilen Gelir Vergisi Kesintisine İlişkin Emsal Mahkeme Kararı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. HUKUK DAİRESİ E. 2017/170 K. 2017/258 T. 22.2.2017 • İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Kanunda Öngörülen Koşulların Gerçekleşmesi Halinde İşçinin Ücretinden Gelir Vergisi Kesilemeyeceği/Ücretten Kesilecek Verginin İse Mükellefinin İşçi Olduğu

TEŞVİK UYGULAMASI İLE İŞYERİNDEN AYRILAN VE TEŞVİK PRİMİ ALAN ÇALIŞANLARDAN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI

Bazı özel kurumlar tarafından çeşitli tarihlerde teşvik primi uygulaması getirilmiş, şartları taşıyan çalışanlar teşvik primi uygulamasından yararlandırılmış, kıdem tazminatları ve ilave (en son 7 aylık) teşvik primleri ödenerek işyerleri ile ilişikleri kesilmiştir. Bu tutarlar çalışanlara ödenmiş, vergi kesintisi ise vergi dairesine işverence yatırılmıştır. Teşvik primi adı altında ödenen bu bedel,

Haksız Kesilen Vergi Nasıl Geri Alınır – Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemi

Haksız Kesilen Vergi Nasıl Geri Alınır – Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemi Vergi Mahkemelerinde genel dava açma süresi 30 gündür. Ancak, vergi hatası denilen kavram içerisinde değerlendirilebilecek bir vergilendirme söz konusu ise 30 gün geçtikten sonra dahi 5 yıl içinde aşağıdaki belirteceğimiz yolla dava sürecini başlatmak mümkündür. Bu yolda, vergi hatalarının

Erken Emeklilik Amacıyla SGK Hizmet Tespit Davası

SGK’ya bildirilmeyen hizmetlerin sigortalı hizmet olarak değerlendirilmesine ilişkin bir davadır. Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 Sayılı Kanun’un 79/10. ve 5510 Sayılı Kanun’un 86/9. maddeleri bu tip hizmet tespiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de davanın niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay’ın yerleşmiş

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE RİSKLİ YAPI SÜRECİ

RİSK TESPİTİNİN YAPILMASI Malikler yapılarını, Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlıkça lisanslandırılacak, kurum ve kuruluşlara tespit ettirebilirler. Bu aşamada herhangi bir çoğunluk aranmaz. Maliklerden birinin veya kanuni temsilcisinin müracaatı ile bu tespit yapılabilir. Riskli yapılar, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre

KAMULAŞTIMASIZ HUKUKİ EL ATMA

Kamulaştırmasız El atma Kavramı, Niteliği ve Yasalarımızdaki Süreci: Kamulaştırmasız el atma kavramı, 6830 sayılı İstimlâk Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 09 Ekim 1956 tarihinden sonraki olgular için söz konusu olup; bu tarihten önceki el atmalar, 05.01.1961 gününde kabul edilen 221 sayılı Amme Hükmi Şahıslar veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkındaki Kanun

MEMUR DİSİPLİN CEZASI

Kamu Görevlisinin Suç Oluşturduğu İddia Edilen Fiili İle İlgili Olarak İdarece Açılan Bir Disiplin Soruşturmasını Yapmakla Görevlendirilen Soruşturmacı Daha Sonra Disiplin Amiri Sıfatıyla Ceza Veremez Emsal bir davada mahkeme, Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri

MEMUR DİSİPLİN CEZASI 2

Aylıktan Kesme Cezasıyla Cezalandırılmasına Dair İşlemde  Kamu Görevlisi  Hakkında Soruşturma Açılmadan ve Doğrudan Savunması Alınarak Ceza Verilemez. Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde