Ay: Kasım 2018

1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız elatma davalarında uzlaştırma dava şartı değildir

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın usulden reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili

1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız elatma davalarında uzlaştırma dava şartı değildir

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili

İmar planının iptali

İmar planları, yargısal içtihatlarla ilanı gereken genel düzenleyici işlem olarak kabul edilmiş olduğundan, kamulaştırma, parselasyon, ruhsat, ruhsat iptali ve yıkım işlemleri gibi uygulama işlemi olduğu öne sürülerek işlemin dayanağı imar planının iptali talep edilebilir. İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 25.03.2013 tarihli, E:2010/2833, K:2013/1922 Sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari

Tapu tahsis belgesi sahipleri tarafından iptal davası açılamaz

Kamulaştırma ve buna bağlı kamu yararına dair işlemler ile acele kamulaştırma işlemine karşı mülkiyet hakkını ilgilendirmesi sebebiyle Tapu tahsis belgesi sahipleri tarafından iptal davası açılamaz. İstemin Özeti : İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesinde ilan edilen riskli alan sınırları içerisindeki taşınmazların acele kamulaştırılmasına dair 14.3.2016 tarihli, 2016/8598 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının tapu

Kamulaştırmada İdari Yargı Adli Yargı Görev Ayrımı

Kamulaştırma işlemleri hakkında yapılacak hukuka uygunluk denetimi idari yargının görev alanı içerisindedir. Adli yargı kolunda açılan davalar ise yalnız bedelin tespitine ve taşınmazların ilgili idareler adına tesciline yönelik davalardır. İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 05/03/2015 tarihli, E:2014/6020, K:2015/1345 Sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. Maddesi

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE İŞTEN AYRILMASINDA GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ UYGULAMASI ÖRNEK VAKALARI

Özel Sektörde Çalışan İşçilerin İkale Sözleşmesi İle İşten Ayrılmasında Gelir Vergisi Kesintisi Uygulaması Örnek Vakaları A-) 27.03.2018 Tarihinde Önce Yapılan Kesintilere İlişkin Uygulama Çalışma hayatında işçiye işten ayrılma, emekli olma, dava açılmaması vs.nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi, ikale sözleşmesi gibi adlar altında iş kaybı tazminatı, iş sonu tazminatı, iş güvencesi tazminatı,

SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDEN KESİLEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ

Serbest Bölgelerde Çalışan İşçilerden Kesilen Gelir Vergisi Kesintisine İlişkin Emsal Mahkeme Kararı T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. HUKUK DAİRESİ E. 2017/170 K. 2017/258 T. 22.2.2017 • İŞÇİ İLE İŞVEREN İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Kanunda Öngörülen Koşulların Gerçekleşmesi Halinde İşçinin Ücretinden Gelir Vergisi Kesilemeyeceği/Ücretten Kesilecek Verginin İse Mükellefinin İşçi Olduğu

TEŞVİK UYGULAMASI İLE İŞYERİNDEN AYRILAN VE TEŞVİK PRİMİ ALAN ÇALIŞANLARDAN VERGİ KESİNTİSİ YAPILMASI

Bazı özel kurumlar tarafından çeşitli tarihlerde teşvik primi uygulaması getirilmiş, şartları taşıyan çalışanlar teşvik primi uygulamasından yararlandırılmış, kıdem tazminatları ve ilave (en son 7 aylık) teşvik primleri ödenerek işyerleri ile ilişikleri kesilmiştir. Bu tutarlar çalışanlara ödenmiş, vergi kesintisi ise vergi dairesine işverence yatırılmıştır. Teşvik primi adı altında ödenen bu bedel,

Haksız Kesilen Vergi Nasıl Geri Alınır – Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemi

Haksız Kesilen Vergi Nasıl Geri Alınır – Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemi Vergi Mahkemelerinde genel dava açma süresi 30 gündür. Ancak, vergi hatası denilen kavram içerisinde değerlendirilebilecek bir vergilendirme söz konusu ise 30 gün geçtikten sonra dahi 5 yıl içinde aşağıdaki belirteceğimiz yolla dava sürecini başlatmak mümkündür. Bu yolda, vergi hatalarının

Erken Emeklilik Amacıyla SGK Hizmet Tespit Davası

SGK’ya bildirilmeyen hizmetlerin sigortalı hizmet olarak değerlendirilmesine ilişkin bir davadır. Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 Sayılı Kanun’un 79/10. ve 5510 Sayılı Kanun’un 86/9. maddeleri bu tip hizmet tespiti davaları için özel bir ispat yöntemi öngörmemiş ise de davanın niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle yürütülmesi gerektiği Yargıtay’ın yerleşmiş