Archives : Ekim-2018

Kıdem Tazminatı Nedir? Kıdem tazminatı, işçiyi koruyan, zorluklardan kurtarmak amacıyla ödenmesi sonraya bırakılmış, keyfi işten çıkarma işlemlerine karşı koruyan, gelir ve iş güvenliği sağlayan, işçinin yıpranması ve işyerinde sarfettiği yıllarının mükafatı olan, en az bir yıl çalışmış olan bir işçiye otuz günlük son ücreti tutarında ödenen bir iş tazminatıdır. Kıdem Tazminatı Hangi Koşullarda Ödenir? Kıdem ..

Read more

1475 sayılı İş Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrasının ( A ) bendinde; “Süresi belirli olmayan sürekli iş akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir” denildikten sonra; 2.fıkrasında, işçinin hizmet süresine göre iki ila sekiz hafta arasında değişen öneller kabul edilmiş ve hizmet akdinin, anılan bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak geçecek bu sürelerin bitiminde feshedilmiş olacağı ..

Read more

2821 sayılı Sendikalar Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve onun yerini 07.11.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu almıştır. 2821 sayılı kanunun 31. Maddesindeki “işçinin sendikal tazminatistemi ile açılan davada ispat yükü” kuralı değişmiş ve 6356 sayılı kanunun 25/7 maddesi ile “Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yaptığı iddiasını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi sendikal ayrımcılık yapıldığını güçlü biçimde gösteren bir ..

Read more

Sağlık Hakkı uyarınca devlet, herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve kişilerin sağlık hizmetlerinden gecikmeksizin yararlanmasını sağlamakla yükümlüdür. Danıştay Onuncu Dairesinin 05/06/2012 günlü, E: 2008/7795, K: 2012/2759 sayılı karara konu bir davada bir çok eczacı Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı dava açmış ve Danıştay “birbiri ile ilgisi olmayan ve salt çok sık kullanılan ve ..

Read more

Özet : İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminattan işverenin sorumlu tutulabilmesi için olayın iş kazası olması yeterli olmayıp, işverenin, iş güvenliği önlemlerini alma ve özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranışı veya ihmal gösterdiğinin kanıtlanması gerekmektedir. İşverenin, tazminattan sorumlu tutulması giderek, tazminat miktarının belirlenmesi; İş Kanununun 77. Maddesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin öngördüğü önlemlerin ..

Read more

Özet : Televizyon ziyareti, sanal ziyaret, diğer bir anlatımla tıbbi mümessilin ziyaret   etmediği halde ziyaret gerçekleşmiş gibi rapor vermesi doğruluk  ve  bağlılığa  uymayan bir  davranış olduğundan iş sözleşmesi firma tarafından 6 gün içinde haklı sebeple feshedilir, kıdem tazminatı hakedilmez ve işe iade davası kazanılamaz. Bu konuda emsal bir Yargıtay Kararı şöyledir, Dosya içeriğine göre, tıbbi ..

Read more

İş sözleşmesini sonlandırma talebinin işçiden geldiği tereddüde yer bırakmayacak şekilde ispatlanmamışsa ve işçinden dilekçe baskı ile alınmışsa ikale sözleşmesi yok hükmündedir. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6653 K. 2014/14266 T. 24.6.2014 DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: KARAR : Davacı, 14.06.2013 tarihinde davalı ..

Read more

ÖZET: İşçinin çalıştığı döneme ilişkin olarak çalışma gün ve saatlerini gösterir puantaj kayıt işverence sunulmamışsa, bu durumda fazla mesai ücreti talebinin tanık anlatımlarına göre belirlenmesi gerekir. Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar ..

Read more

SANAL SATIŞ TESPİTİ HALİNDE SÖZLEŞME FESHİ GEÇERLİDİR. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2014/34991 K. 2015/710 T. 22.1.2015 DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, istemi kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı ..

Read more

Belediye ile taşeron şirket arasında imzalanan “İtfaiye Daire Başkanlığı personel Hizmet Alımı” sözleşmesinde, itfaiye araç ve gereçlerinin Belediye Başkanlığına ait olması, taşeron şirketin faaliyet alanı içerisinde itfaiye hizmeti bulunmaması, bu anlamda bir organizasyona sahip olmaması, personelin işe alımlarının ve çıkışlarının taşeron şirket yetkilileri tarafından değil, Belediye yetkilileri tarafından yapılması, sözleşmenin işçilik teminine yönelik olduğunu, hizmet ..

Read more