1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız elatma davalarında uzlaştırma dava şartı değildir

  Haberler

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın usulden reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın dava şartı yokluğu nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

5999 ve 6487 sayılı Kanunlarla düzenlenen ve Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 6. madde, bir tasfiye yasası olup bu madde 09.10.1956-04.11.1983 tarihleri arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlarla ilgili olarak 11.06.2013 tarihinden sonra açılacak davalarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemiştir. Bu durumda Yasanın yürürlük tarihinden önce açılan davalarda ve 04.11.1983 tarihinden sonraki el atmalara ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanması mümkün değildir.

Mahkemece, dava konusu taşınmaza el konulma tarihi tespit edildikten sonra 04.11.1983 tarihinden sonra el atıldığının anlaşılması halinde uzlaşma usulünün dava şartı olmadığı gözetilerek işin esasına girilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan nedenle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının irad kaydedilmesine, 07/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/4201 E. , 2017/1100 K.