İmar planının iptali

Posted on 24 Kasım 201814 Şubat 2021Categories HaberlerTags , , , , , , , ,

İmar planları, yargısal içtihatlarla ilanı gereken genel düzenleyici işlem olarak kabul edilmiş olduğundan, kamulaştırma, parselasyon, ruhsat, ruhsat iptali ve yıkım işlemleri gibi uygulama işlemi olduğu öne sürülerek işlemin dayanağı imar planının iptali talep edilebilir. İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 25.03.2013 tarihli, E:2010/2833, K:2013/1922 Sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. M addesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir. TÜRK … Continue reading “İmar planının iptali”

Tapu tahsis belgesi sahipleri tarafından iptal davası açılamaz

Posted on 24 Kasım 201814 Şubat 2021Categories HaberlerTags , , , ,

Kamulaştırma ve buna bağlı kamu yararına dair işlemler ile acele kamulaştırma işlemine karşı mülkiyet hakkını ilgilendirmesi sebebiyle Tapu tahsis belgesi sahipleri tarafından iptal davası açılamaz. İstemin Özeti : İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesinde ilan edilen riskli alan sınırları içerisindeki taşınmazların acele kamulaştırılmasına dair 14.3.2016 tarihli, 2016/8598 Sayılı Bakanlar Kurulu kararının tapu tahsis belgesine sahip davacı tarafından Gaziosmanpaşa İlçesi, … Mahallesi, 1534 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz yönünden iptali istenilmektedir. Davalı İdarelerin Savunmasının Özeti : Hukuki dayanaktan yoksun bulunan davanın reddine karar … Continue reading “Tapu tahsis belgesi sahipleri tarafından iptal davası açılamaz”