İmar planının iptali

Posted on 24 Kasım 201814 Şubat 2021Categories HaberlerTags , , , , , , , ,

İmar planları, yargısal içtihatlarla ilanı gereken genel düzenleyici işlem olarak kabul edilmiş olduğundan, kamulaştırma, parselasyon, ruhsat, ruhsat iptali ve yıkım işlemleri gibi uygulama işlemi olduğu öne sürülerek işlemin dayanağı imar planının iptali talep edilebilir. İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 25.03.2013 tarihli, E:2010/2833, K:2013/1922 Sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. M addesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. Savunmanın Özeti : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir. TÜRK … Continue reading “İmar planının iptali”