Kamulaştırmada İdari Yargı Adli Yargı Görev Ayrımı

Posted on 24 Kasım 201814 Şubat 2021Categories HaberlerTags , , ,

Kamulaştırma işlemleri hakkında yapılacak hukuka uygunluk denetimi idari yargının görev alanı içerisindedir. Adli yargı kolunda açılan davalar ise yalnız bedelin tespitine ve taşınmazların ilgili idareler adına tesciline yönelik davalardır. İstemin Özeti : Danıştay Altıncı Dairesince verilen 05/03/2015 tarihli, E:2014/6020, K:2015/1345 Sayılı kararın, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. Maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir. … Köyü Köy İhtiyar Heyeti’nin Savunmasının Özeti : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. Hatay Valiliği’nin Savunmasının Özeti: Savunma verilmemiştir. Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi … Continue reading “Kamulaştırmada İdari Yargı Adli Yargı Görev Ayrımı”