İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

İşçilerin Yıllık Ücretli İzinlerinin Kanuna Uygun Olarak Kullandırılmaması

Bir çok kamu kurum ve kuruluşunda ve özel sektörde işçilerin yıllık izinlerinin mevzuata uygun şekilde kullandırılmadığı bilinen bir durumdur.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesinde, işçilere yıllık izin verileceği ve yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği; 56. maddesinde, yıllık iznin 53. maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu; 59. maddesinde, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücretin sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödeneceği; 60. maddesinde, yıllık ücretli izinlerin, yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle gösterileceği belirtilmiştir.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği ile 4857 sayılı Kanun’a uygun olarak yıllık izinlerin kullanımı ile ilgili
düzenlemeler yapılmıştır.

4857 sayılı Kanun’un, 56. maddesinde yıllık iznin 53. maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesinin zorunlu olduğu hükmüne göre asıl yapılması gereken yıllık iznin kullandırılmasıdır.

Nitekim 4857 sayılı Kanun’un, 103. maddesinde yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık halinde uygulanacak idari para cezası düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde görülmektedir ki, işçi de, işveren de yıllık izin hakkından feragat edemez.

Aksi bir uygulamada, işçi emekli olduğunda veya iş sözleşmesi son bulduğunda yasa hükmü gereği izin alacağı ücrete dönüşmektedir. Ödeme de, son ücret üzerinden yapılacağından işçinin eline çok yüksek bir miktar geçebilmektedir. Bu uygulama yasal değildir. Çünkü kullanılmayan izinlerin son ücret üzerinden ödenmesi işçilerin izin kullanmaktan feragat edebilmelerine neden olmaktadır.

Tüm çalışanlara anayasal bir hak olan yıllık izin usulüne uygun olarak kullandırılmalıdır.

Yıllık izin ücret alacağı ancak fesihten sonra talep edilebilecek bir alacak olması nedeni ile bu alacağın ödenmemiş olması da davacı işçiye iş akdini haklı olarak feshetme imkanı vermez.

Ancak, Anayasa tarafından teminat altına alınan dinlenme hakkı ihlal edilerek, bir yılı aşkın süreden sonra sebepsiz yere izin vermeme halinde işçinin fesih hakkı doğar.